Thành viên:

Marloesvane

Đăng ký phát âm của Marloesvane

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/04/2012 logopedie [nl] phát âm logopedie 0 bình chọn
18/04/2012 van Schuylenburgh [nl] phát âm van Schuylenburgh 0 bình chọn
18/04/2012 Teil [nl] phát âm Teil 0 bình chọn
18/04/2012 Vaalserberg [nl] phát âm Vaalserberg 0 bình chọn
18/04/2012 van Nieulandt [nl] phát âm van Nieulandt 0 bình chọn
18/04/2012 Wout [nl] phát âm Wout 0 bình chọn
18/04/2012 Triomf van de dood [nl] phát âm Triomf van de dood 0 bình chọn
18/04/2012 negentiende [nl] phát âm negentiende 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/04/2012 biologen [nl] phát âm biologen 0 bình chọn
18/04/2012 veranderingen [nl] phát âm veranderingen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/04/2012 verschoof [nl] phát âm verschoof 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/04/2012 opperde [nl] phát âm opperde 0 bình chọn
18/04/2012 stel [nl] phát âm stel 0 bình chọn
18/04/2012 herhaaldelijk [nl] phát âm herhaaldelijk 0 bình chọn
18/04/2012 uitrekt [nl] phát âm uitrekt 0 bình chọn
18/04/2012 simplistische [nl] phát âm simplistische 0 bình chọn
18/04/2012 diepte [nl] phát âm diepte 0 bình chọn
18/04/2012 subtiliteit [nl] phát âm subtiliteit 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/04/2012 veranderlijk [nl] phát âm veranderlijk 0 bình chọn
18/04/2012 logische [nl] phát âm logische 0 bình chọn
18/04/2012 ontkrachtingen [nl] phát âm ontkrachtingen 0 bình chọn
18/04/2012 raakten [nl] phát âm raakten 0 bình chọn
18/04/2012 theorieën [nl] phát âm theorieën 0 bình chọn
18/04/2012 vergetelheid [nl] phát âm vergetelheid 0 bình chọn
18/04/2012 late [nl] phát âm late 0 bình chọn
18/04/2012 kregen [nl] phát âm kregen 0 bình chọn
18/04/2012 adaptieve [nl] phát âm adaptieve 0 bình chọn
18/04/2012 verworpen [nl] phát âm verworpen 0 bình chọn
18/04/2012 Gerichte [nl] phát âm Gerichte 0 bình chọn
18/04/2012 kunstmatige [nl] phát âm kunstmatige 0 bình chọn