Thành viên:

MartynGray

Đăng ký phát âm của MartynGray

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/02/2010 pharaonic [en] phát âm pharaonic 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/02/2010 Kron [en] phát âm Kron 0 bình chọn
15/02/2010 Krebbs [en] phát âm Krebbs 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/02/2010 King Eidilleg [en] phát âm King Eidilleg 0 bình chọn
15/02/2010 M-O [en] phát âm M-O 0 bình chọn
15/02/2010 Moley [en] phát âm Moley 0 bình chọn
15/02/2010 Morgan Philip [en] phát âm Morgan Philip 0 bình chọn
15/02/2010 Magica De Spell [en] phát âm Magica De Spell 0 bình chọn
15/02/2010 Nessus [en] phát âm Nessus 0 bình chọn
15/02/2010 Princess Atta [en] phát âm Princess Atta 0 bình chọn
15/02/2010 Princess Eilonwy [en] phát âm Princess Eilonwy 0 bình chọn
15/02/2010 Principal Mazur [en] phát âm Principal Mazur 0 bình chọn
15/02/2010 Professor Norton Nimnul [en] phát âm Professor Norton Nimnul 0 bình chọn
15/02/2010 Madame Adelaide Bonfamille [en] phát âm Madame Adelaide Bonfamille 0 bình chọn
15/02/2010 Queen Mousetoria [en] phát âm Queen Mousetoria 0 bình chọn
15/02/2010 Pearl Gesner [en] phát âm Pearl Gesner 0 bình chọn
15/02/2010 Queen Narissa [en] phát âm Queen Narissa 0 bình chọn
15/02/2010 Strip Weathers [en] phát âm Strip Weathers 0 bình chọn
15/02/2010 tony oursler [en] phát âm tony oursler 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/02/2010 Rolly [en] phát âm Rolly 0 bình chọn
15/02/2010 Diana Thater [en] phát âm Diana Thater 0 bình chọn
15/02/2010 Tuke [en] phát âm Tuke 0 bình chọn
15/02/2010 Synaxarion [en] phát âm Synaxarion 0 bình chọn
15/02/2010 ed emshwiller [en] phát âm ed emshwiller 0 bình chọn
15/02/2010 fluxus [en] phát âm fluxus 0 bình chọn
15/02/2010 Roberta Breitmore [en] phát âm Roberta Breitmore 0 bình chọn
15/02/2010 Scroop [en] phát âm Scroop 0 bình chọn
15/02/2010 bruce nauman [en] phát âm bruce nauman 0 bình chọn
15/02/2010 eric siegel [en] phát âm eric siegel 0 bình chọn
15/02/2010 john baldessari [en] phát âm john baldessari 0 bình chọn