Thành viên:

McDutchie

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của McDutchie

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/06/2014 concatenation [ia] phát âm concatenation 0 bình chọn
24/06/2014 conjuncto [ia] phát âm conjuncto 0 bình chọn
24/06/2014 Hiëronymus Bosch [nl] phát âm Hiëronymus Bosch 0 bình chọn
11/06/2014 commode [ia] phát âm commode 0 bình chọn
06/06/2014 werkeloze [nl] phát âm werkeloze 0 bình chọn
06/06/2014 karretje [nl] phát âm karretje 0 bình chọn
06/06/2014 tuinhek [nl] phát âm tuinhek 0 bình chọn
06/06/2014 endogamie [nl] phát âm endogamie 0 bình chọn
06/06/2014 billijken [nl] phát âm billijken 0 bình chọn
06/06/2014 aankoopwaardegarantieverzekering [nl] phát âm aankoopwaardegarantieverzekering 0 bình chọn
06/06/2014 levensmiddelendistributiesector [nl] phát âm levensmiddelendistributiesector 0 bình chọn
06/06/2014 onderzeebootbestrijdingsvliegtuig [nl] phát âm onderzeebootbestrijdingsvliegtuig 0 bình chọn
06/06/2014 pensioenfondstoetredingsvoorwaarden [nl] phát âm pensioenfondstoetredingsvoorwaarden 0 bình chọn
06/06/2014 basaalcelcarcinoom [nl] phát âm basaalcelcarcinoom 0 bình chọn
06/06/2014 doorverbonden [nl] phát âm doorverbonden 0 bình chọn
06/06/2014 doorschieten [nl] phát âm doorschieten 0 bình chọn
06/06/2014 belijdenis [nl] phát âm belijdenis 0 bình chọn
06/06/2014 Reinbert de Leeuw [nl] phát âm Reinbert de Leeuw 0 bình chọn
06/06/2014 doorgeschoten [nl] phát âm doorgeschoten 0 bình chọn
06/06/2014 voedselketen [nl] phát âm voedselketen 0 bình chọn
06/06/2014 werkeloosheid [nl] phát âm werkeloosheid 0 bình chọn
06/06/2014 werkgelegenheid [nl] phát âm werkgelegenheid 0 bình chọn
06/06/2014 schadeloosstellen [nl] phát âm schadeloosstellen 0 bình chọn
06/06/2014 schadeloosgesteld [nl] phát âm schadeloosgesteld 0 bình chọn
06/06/2014 schadeloos [nl] phát âm schadeloos 0 bình chọn
06/06/2014 niertransplantatie [nl] phát âm niertransplantatie 0 bình chọn
06/06/2014 longtransplantatie [nl] phát âm longtransplantatie 0 bình chọn
06/06/2014 interieurverzorgster [nl] phát âm interieurverzorgster 0 bình chọn
06/06/2014 voorkomen [nl] phát âm voorkomen 0 bình chọn
01/06/2014 opveren [nl] phát âm opveren 0 bình chọn