Thành viên:

Muirismac

Đăng ký phát âm của Muirismac

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
16/04/2012 an fhear [gd] phát âm an fhear 0 bình chọn
15/04/2012 gabh mo leisgeul [gd] phát âm gabh mo leisgeul 0 bình chọn
15/04/2012 fèis [gd] phát âm fèis 0 bình chọn
13/04/2012 fhuair [gd] phát âm fhuair 0 bình chọn
13/04/2012 togalach [gd] phát âm togalach 0 bình chọn
13/04/2012 fann [gd] phát âm fann 0 bình chọn
13/04/2012 fonn [gd] phát âm fonn 0 bình chọn
13/04/2012 bòg [gd] phát âm bòg 0 bình chọn
13/04/2012 bochd [gd] phát âm bochd 0 bình chọn
13/04/2012 fliuch [gd] phát âm fliuch 0 bình chọn
13/04/2012 bliadhna [gd] phát âm bliadhna 0 bình chọn
13/04/2012 bòcan [gd] phát âm bòcan 0 bình chọn
13/04/2012 brag [gd] phát âm brag 0 bình chọn
13/04/2012 breac [gd] phát âm breac 0 bình chọn
13/04/2012 bradan [gd] phát âm bradan 0 bình chọn
13/04/2012 caill [gd] phát âm caill 0 bình chọn
13/04/2012 ceapaire [gd] phát âm ceapaire 0 bình chọn
13/04/2012 ceàrr [gd] phát âm ceàrr 0 bình chọn
13/04/2012 clis [gd] phát âm clis 0 bình chọn
12/04/2012 tlachd [gd] phát âm tlachd 0 bình chọn
12/04/2012 thoir an t-siteag ort [gd] phát âm thoir an t-siteag ort 0 bình chọn
12/04/2012 iongnadh [gd] phát âm iongnadh 0 bình chọn
12/04/2012 corrag [gd] phát âm corrag 0 bình chọn
12/04/2012 airgead [gd] phát âm airgead 0 bình chọn
12/04/2012 òrdag [gd] phát âm òrdag 0 bình chọn
12/04/2012 dlùth air [gd] phát âm dlùth air 0 bình chọn
12/04/2012 an aghaidh [gd] phát âm an aghaidh 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/04/2012 cas [gd] phát âm cas 0 bình chọn
11/04/2012 cha robh [gd] phát âm cha robh 0 bình chọn
11/04/2012 Bha [gd] phát âm Bha 0 bình chọn