Thành viên:

NET3

Đăng ký phát âm của NET3

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2012 کتاب [fa] phát âm کتاب 0 bình chọn
02/10/2012 موتور پرشی [fa] phát âm موتور پرشی 0 bình chọn
02/10/2012 سوء ظن [fa] phát âm سوء ظن 0 bình chọn
02/10/2012 Aria Air [fa] phát âm Aria Air 0 bình chọn
02/10/2012 Said Jalili [fa] phát âm Said Jalili 0 bình chọn
02/10/2012 Mahan Air [fa] phát âm Mahan Air 0 bình chọn
02/10/2012 رسيدگي كردن [fa] phát âm رسيدگي كردن 0 bình chọn
02/10/2012 رهبري [fa] phát âm رهبري 0 bình chọn