Thành viên:

NIKLA

Đăng ký phát âm của NIKLA

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/10/2008 Le Mans [fr] phát âm Le Mans 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 Grand Marnier [fr] phát âm Grand Marnier 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 confiture [fr] phát âm confiture 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 traceur [fr] phát âm traceur 0 bình chọn
08/10/2008 Chiroubles [fr] phát âm Chiroubles 0 bình chọn
08/10/2008 Thierry Mugler [fr] phát âm Thierry Mugler 0 bình chọn
08/10/2008 mademoiselle [fr] phát âm mademoiselle 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 Renault [fr] phát âm Renault 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 Louis Pasteur [fr] phát âm Louis Pasteur 0 bình chọn
08/10/2008 Aix-en-Provence [fr] phát âm Aix-en-Provence 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 minimum [fr] phát âm minimum 2 bình chọn
08/10/2008 Elle [fr] phát âm Elle 4 bình chọn
08/10/2008 Uruguay [fr] phát âm Uruguay 2 bình chọn
08/10/2008 Palmiers [fr] phát âm Palmiers 0 bình chọn
08/10/2008 aimez [fr] phát âm aimez 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 dessous [fr] phát âm dessous 0 bình chọn
08/10/2008 voisinage [fr] phát âm voisinage 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 parlement [fr] phát âm parlement 0 bình chọn
08/10/2008 seins [fr] phát âm seins 0 bình chọn
08/10/2008 tremblement [fr] phát âm tremblement 0 bình chọn
08/10/2008 communisme [fr] phát âm communisme 0 bình chọn
08/10/2008 vendeur [fr] phát âm vendeur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 pompier [fr] phát âm pompier 0 bình chọn
08/10/2008 brouillon [fr] phát âm brouillon 0 bình chọn
08/10/2008 prophétie [fr] phát âm prophétie -1 bình chọn
08/10/2008 août [fr] phát âm août 2 bình chọn
08/10/2008 Barbès-Rochechouart [fr] phát âm Barbès-Rochechouart 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/10/2008 Xavier [fr] phát âm Xavier 0 bình chọn
06/10/2008 Cabernet Sauvignon [fr] phát âm Cabernet Sauvignon 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 Taittinger [fr] phát âm Taittinger 0 bình chọn