Thành viên:

NIKLA

Đăng ký phát âm của NIKLA

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/10/2008 Taittinger [fr] phát âm Taittinger 0 bình chọn
06/10/2008 Jacques Offenbach [fr] phát âm Jacques Offenbach 0 bình chọn
06/10/2008 bière [fr] phát âm bière -3 bình chọn
06/10/2008 joue [fr] phát âm joue 0 bình chọn
06/10/2008 en [fr] phát âm en 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 coût [fr] phát âm coût 0 bình chọn
06/10/2008 Grégory Coupet [fr] phát âm Grégory Coupet 0 bình chọn
06/10/2008 coupe [fr] phát âm coupe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 paon [fr] phát âm paon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 faon [fr] phát âm faon 0 bình chọn
06/10/2008 choeur [fr] phát âm choeur 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 parent [fr] phát âm parent 3 bình chọn
06/10/2008 serpent [fr] phát âm serpent 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 travaux [fr] phát âm travaux 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 Joseph Nicéphore Niépce [fr] phát âm Joseph Nicéphore Niépce 0 bình chọn
06/10/2008 Molière [fr] phát âm Molière 0 bình chọn
06/10/2008 saloperie [fr] phát âm saloperie 0 bình chọn
06/10/2008 seigneur [fr] phát âm seigneur -1 bình chọn
06/10/2008 directrice [fr] phát âm directrice 0 bình chọn
06/10/2008 Georges Bizet [fr] phát âm Georges Bizet 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 oignons [fr] phát âm oignons 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 fantastique [fr] phát âm fantastique 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 Karine [fr] phát âm Karine 0 bình chọn
06/10/2008 Dordogne [fr] phát âm Dordogne 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 longtemps [fr] phát âm longtemps 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 étui [fr] phát âm étui 0 bình chọn
06/10/2008 arbres [fr] phát âm arbres 0 bình chọn
06/10/2008 habiter [fr] phát âm habiter 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 Belgique [fr] phát âm Belgique 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 épaules [fr] phát âm épaules 0 bình chọn