Thành viên:

Nathalie

Đăng ký phát âm của Nathalie

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/09/2018 chủ nhật [vi] phát âm chủ nhật 0 bình chọn
19/09/2018 thứ bảy [vi] phát âm thứ bảy 0 bình chọn
19/09/2018 thứ sáu [vi] phát âm thứ sáu 0 bình chọn
19/09/2018 thứ năm [vi] phát âm thứ năm 0 bình chọn
19/09/2018 thứ tư [vi] phát âm thứ tư 0 bình chọn
19/09/2018 thứ ba [vi] phát âm thứ ba 0 bình chọn
19/09/2018 thứ hai [vi] phát âm thứ hai 0 bình chọn
19/09/2018 Xin cảm ơn [vi] phát âm Xin cảm ơn 0 bình chọn
19/09/2018 tôi xin lỗi [vi] phát âm tôi xin lỗi 0 bình chọn
19/09/2018 Cần Thơ [vi] phát âm Cần Thơ 0 bình chọn
10/03/2015 quá bộ [vi] phát âm quá bộ 0 bình chọn
10/03/2015 máy tưới [vi] phát âm máy tưới 0 bình chọn
10/03/2015 tết nhất [vi] phát âm tết nhất 0 bình chọn
10/03/2015 ngâm thơ [vi] phát âm ngâm thơ 0 bình chọn
10/03/2015 sử quán [vi] phát âm sử quán 0 bình chọn
10/03/2015 quan báo [vi] phát âm quan báo 0 bình chọn
10/03/2015 phương căn [vi] phát âm phương căn 0 bình chọn
10/03/2015 liệt kê [vi] phát âm liệt kê 0 bình chọn
10/03/2015 soi mói [vi] phát âm soi mói 0 bình chọn
10/03/2015 văn đàn [vi] phát âm văn đàn 0 bình chọn
10/03/2015 hủy báng [vi] phát âm hủy báng 0 bình chọn
10/03/2015 bản thân [vi] phát âm bản thân 0 bình chọn
10/03/2015 dũng cảm [vi] phát âm dũng cảm 0 bình chọn
10/03/2015 quái dị [vi] phát âm quái dị 0 bình chọn
10/03/2015 hàn đới [vi] phát âm hàn đới 0 bình chọn
10/03/2015 nâng cao [vi] phát âm nâng cao 0 bình chọn
10/03/2015 tòa nhà [vi] phát âm tòa nhà 0 bình chọn
10/03/2015 giấy chứng nhận [vi] phát âm giấy chứng nhận 0 bình chọn
10/03/2015 nhiệt đới [vi] phát âm nhiệt đới 0 bình chọn
10/03/2015 hoang dã [vi] phát âm hoang dã 0 bình chọn