Thành viên:

Noko

Đăng ký phát âm của Noko

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/01/2015 sensei [fr] phát âm sensei 0 bình chọn
05/01/2015 cracker [fr] phát âm cracker 0 bình chọn
19/06/2014 locutions [fr] phát âm locutions 0 bình chọn
19/06/2014 la teinturerie [fr] phát âm la teinturerie 0 bình chọn
19/06/2014 ruraux [fr] phát âm ruraux 0 bình chọn
19/06/2014 AC Cahors [fr] phát âm AC Cahors 0 bình chọn
19/06/2014 meilleures ventes [fr] phát âm meilleures ventes 0 bình chọn
19/06/2014 Reuters [fr] phát âm Reuters 0 bình chọn
19/06/2014 voies aériennes [fr] phát âm voies aériennes 1 bình chọn
19/06/2014 le tour [fr] phát âm le tour 0 bình chọn
19/06/2014 criméennes [fr] phát âm criméennes 0 bình chọn
19/06/2014 orthodontie [fr] phát âm orthodontie 0 bình chọn
19/06/2014 Marin [fr] phát âm Marin 1 bình chọn
11/02/2014 Envoûté [fr] phát âm Envoûté 1 bình chọn
11/02/2014 Pépin le bref [fr] phát âm Pépin le bref 0 bình chọn
11/02/2014 trépidant [fr] phát âm trépidant 0 bình chọn
11/02/2014 emmerder [fr] phát âm emmerder 0 bình chọn
11/02/2014 chorizo [fr] phát âm chorizo -1 bình chọn
11/02/2014 feutier [fr] phát âm feutier 1 bình chọn
11/02/2014 faire chier [fr] phát âm faire chier 1 bình chọn
11/02/2014 terrain vague [fr] phát âm terrain vague 2 bình chọn
11/02/2014 Valse des fleurs [fr] phát âm Valse des fleurs 0 bình chọn
11/02/2014 braver [fr] phát âm braver 0 bình chọn
27/07/2013 crise de colère [fr] phát âm crise de colère 0 bình chọn
27/07/2013 succombe [fr] phát âm succombe 1 bình chọn
27/07/2013 IFOP [fr] phát âm IFOP 0 bình chọn
27/07/2013 félicitations ! [fr] phát âm félicitations ! 0 bình chọn
27/07/2013 chèques [fr] phát âm chèques 0 bình chọn
27/07/2013 signatures [fr] phát âm signatures 0 bình chọn
27/07/2013 Apollon [fr] phát âm Apollon 0 bình chọn