Thành viên:

Olenenok

Đăng ký phát âm của Olenenok

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/09/2011 супонить [ru] phát âm супонить 0 bình chọn
28/09/2011 супить [ru] phát âm супить 0 bình chọn
28/09/2011 суслон [ru] phát âm суслон 0 bình chọn
28/09/2011 сутяжник [ru] phát âm сутяжник 0 bình chọn
28/09/2011 сухоподстойный [ru] phát âm сухоподстойный 0 bình chọn
28/09/2011 сухотный [ru] phát âm сухотный 0 bình chọn
28/09/2011 Темерин [ru] phát âm Темерин 0 bình chọn