Thành viên:

Olivares

Đăng ký phát âm của Olivares

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
30/07/2008
phát âm Borja
Borja [ca] 0 bình chọn
30/07/2008
phát âm samaler
samaler [ca] 0 bình chọn
30/07/2008
phát âm vas
vas [ca] 0 bình chọn