Thành viên:

Openmind

Đăng ký phát âm của Openmind

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/02/2010 GMAC [en] phát âm GMAC 0 bình chọn
04/01/2010 Gehaltserhöhung [de] phát âm Gehaltserhöhung 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2010 Reisekostenbericht [de] phát âm Reisekostenbericht 0 bình chọn
04/01/2010 getürkt [de] phát âm getürkt 0 bình chọn
04/01/2010 chillen [de] phát âm chillen 0 bình chọn
04/01/2010 achtundzwanzig [de] phát âm achtundzwanzig 0 bình chọn
04/01/2010 Arbeitskollegen [de] phát âm Arbeitskollegen 0 bình chọn
04/01/2010 sechsundzwanzig [de] phát âm sechsundzwanzig 0 bình chọn
04/01/2010 vierundzwanzig [de] phát âm vierundzwanzig 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2010 siebenundzwanzig [de] phát âm siebenundzwanzig 0 bình chọn
05/02/2009 abgebaut [de] phát âm abgebaut 0 bình chọn
05/02/2009 jahrelang [de] phát âm jahrelang 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2009 gewünschten [de] phát âm gewünschten 0 bình chọn
05/02/2009 abgegeben [de] phát âm abgegeben 0 bình chọn
05/02/2009 befand [de] phát âm befand 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2009 Scheitern [de] phát âm Scheitern 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2009 premier [de] phát âm premier -1 bình chọn
05/02/2009 lässt [de] phát âm lässt 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2009 Lasten [de] phát âm Lasten 0 bình chọn
05/02/2009 Verletzung [de] phát âm Verletzung 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2009 örtlichen [de] phát âm örtlichen 0 bình chọn
05/02/2009 erwarteten [de] phát âm erwarteten -1 bình chọn
05/02/2009 romantisch [de] phát âm romantisch 0 bình chọn
02/02/2009 Steuerzahler [de] phát âm Steuerzahler 0 bình chọn
02/02/2009 eingetragen [de] phát âm eingetragen 0 bình chọn
02/02/2009 verbundenen [de] phát âm verbundenen 0 bình chọn
02/02/2009 beweist [de] phát âm beweist 0 bình chọn
02/02/2009 geduld [de] phát âm geduld 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/02/2009 Baustelle [de] phát âm Baustelle 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/02/2009 anstatt [de] phát âm anstatt 3 bình chọn Phát âm tốt nhất