Thành viên:

Pablo2012

Đăng ký phát âm của Pablo2012

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/05/2017 enésima [es] phát âm enésima 0 bình chọn
21/05/2017 enésimo [es] phát âm enésimo 0 bình chọn
10/05/2017 videofrecuencia [es] phát âm videofrecuencia 0 bình chọn
10/05/2017 vicepresidencia [es] phát âm vicepresidencia 0 bình chọn
23/01/2017 entrecana [es] phát âm entrecana 0 bình chọn
23/01/2017 melancólicamente [es] phát âm melancólicamente 0 bình chọn
23/01/2017 pregustar [es] phát âm pregustar 0 bình chọn
25/09/2016 pupo [es] phát âm pupo 0 bình chọn
01/02/2015 sonorizar [es] phát âm sonorizar 1 bình chọn
31/01/2015 bivalente [es] phát âm bivalente 0 bình chọn
31/01/2015 caprina [es] phát âm caprina 0 bình chọn
31/01/2015 feliz [es] phát âm feliz 1 bình chọn
31/01/2015 sos feliz [es] phát âm sos feliz 0 bình chọn
31/01/2015 sos [es] phát âm sos 0 bình chọn
31/01/2015 Chichiguay [es] phát âm Chichiguay 0 bình chọn
31/01/2015 dinerito [es] phát âm dinerito 0 bình chọn
25/04/2014 finita [es] phát âm finita 2 bình chọn
25/04/2014 finito [es] phát âm finito 0 bình chọn
25/04/2014 difícil [es] phát âm difícil 0 bình chọn
25/04/2014 bíblica [es] phát âm bíblica 1 bình chọn
25/04/2014 bíblico [es] phát âm bíblico 0 bình chọn
24/04/2014 italiana [es] phát âm italiana 0 bình chọn
24/04/2014 italiano [es] phát âm italiano 0 bình chọn
24/04/2014 tímida [es] phát âm tímida 0 bình chọn
24/04/2014 tímido [es] phát âm tímido 0 bình chọn
24/04/2014 hipopótamo [es] phát âm hipopótamo 1 bình chọn
24/04/2014 Sede [es] phát âm Sede 0 bình chọn
24/04/2014 Santa Sede [es] phát âm Santa Sede 0 bình chọn
24/04/2014 Ente [es] phát âm Ente 0 bình chọn
24/04/2014 lente [es] phát âm lente 0 bình chọn