Thành viên:

Pablo2012

Đăng ký phát âm của Pablo2012

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/10/2012 colmatar [es] phát âm colmatar 0 bình chọn
20/10/2012 adiós [es] phát âm adiós 0 bình chọn
20/10/2012 luchar [es] phát âm luchar 0 bình chọn
20/10/2012 buscar [es] phát âm buscar 1 bình chọn
20/10/2012 saludar [es] phát âm saludar 0 bình chọn
20/10/2012 gemir [es] phát âm gemir 0 bình chọn
20/10/2012 correr [es] phát âm correr 0 bình chọn
20/10/2012 comer [es] phát âm comer 1 bình chọn
20/10/2012 platicar [es] phát âm platicar 0 bình chọn
20/10/2012 ladrar [es] phát âm ladrar 0 bình chọn
20/10/2012 pulgada [es] phát âm pulgada 3 bình chọn
20/10/2012 chavo [es] phát âm chavo 0 bình chọn
20/10/2012 saber [es] phát âm saber 0 bình chọn
20/10/2012 oye [es] phát âm oye 0 bình chọn
20/10/2012 ojalá [es] phát âm ojalá 0 bình chọn
20/10/2012 arriba [es] phát âm arriba 0 bình chọn
20/10/2012 historia [es] phát âm historia 0 bình chọn
20/10/2012 por qué [es] phát âm por qué 0 bình chọn
20/10/2012 por cierto [es] phát âm por cierto 1 bình chọn
20/10/2012 jamás [es] phát âm jamás 1 bình chọn
20/10/2012 haces [es] phát âm haces 2 bình chọn
20/10/2012 Aguascalientes [es] phát âm Aguascalientes 0 bình chọn
20/10/2012 suspirar [es] phát âm suspirar 0 bình chọn
20/10/2012 fantasma [es] phát âm fantasma 0 bình chọn
20/10/2012 plática [es] phát âm plática 0 bình chọn
20/10/2012 ¡Muy bien! [es] phát âm ¡Muy bien! 0 bình chọn
20/10/2012 ya que [es] phát âm ya que 0 bình chọn
20/10/2012 subir [es] phát âm subir 0 bình chọn
20/10/2012 engendrar [es] phát âm engendrar 0 bình chọn
20/10/2012 unir [es] phát âm unir 2 bình chọn