Thành viên:

Pierre_Lamboray

Đăng ký phát âm của Pierre_Lamboray

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/08/2010 chienlit [fr] phát âm chienlit 0 bình chọn
07/08/2010 maringouin [fr] phát âm maringouin 0 bình chọn
07/08/2010 gonhorrée [fr] phát âm gonhorrée 0 bình chọn
07/08/2010 conasse [fr] phát âm conasse 0 bình chọn
07/08/2010 frappe-à-bord [fr] phát âm frappe-à-bord 0 bình chọn
07/08/2010 finkelkraut [fr] phát âm finkelkraut 0 bình chọn
07/08/2010 galvaude [fr] phát âm galvaude 0 bình chọn
07/08/2010 encensier [fr] phát âm encensier 0 bình chọn
07/08/2010 culterreux [fr] phát âm culterreux 0 bình chọn
07/08/2010 mouche à chevreuil [fr] phát âm mouche à chevreuil 0 bình chọn
07/08/2010 taon à cheval [fr] phát âm taon à cheval 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/08/2010 caqueter [fr] phát âm caqueter 0 bình chọn