Thành viên:

PinkElectra

Đăng ký phát âm của PinkElectra

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/11/2012 Moscow [en] phát âm Moscow 7 bình chọn
17/11/2012 Shaye [en] phát âm Shaye 0 bình chọn
17/11/2012 nectar [en] phát âm nectar 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/11/2012 McKayla [en] phát âm McKayla 0 bình chọn
17/11/2012 Not Safe For Work [en] phát âm Not Safe For Work 1 bình chọn
17/11/2012 arbitrator [en] phát âm arbitrator 1 bình chọn
17/11/2012 self-indulgent [en] phát âm self-indulgent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/11/2012 self-serving [en] phát âm self-serving 1 bình chọn
17/11/2012 reef knot [en] phát âm reef knot 0 bình chọn
17/11/2012 ancestrally [en] phát âm ancestrally 0 bình chọn
17/11/2012 Guilford [en] phát âm Guilford 0 bình chọn
17/11/2012 inflexion [en] phát âm inflexion 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/11/2012 intonation [en] phát âm intonation 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/11/2012 bojangles [en] phát âm bojangles 0 bình chọn
17/11/2012 squeezed middle [en] phát âm squeezed middle 0 bình chọn
17/11/2012 omnishambles [en] phát âm omnishambles 0 bình chọn
17/11/2012 green-on-blue [en] phát âm green-on-blue 0 bình chọn
17/11/2012 second screening [en] phát âm second screening 1 bình chọn
17/11/2012 cannonball [en] phát âm cannonball 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/11/2012 British Broadcasting Company [en] phát âm British Broadcasting Company 0 bình chọn
17/11/2012 dinner party [en] phát âm dinner party 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/11/2012 heart failure [en] phát âm heart failure 1 bình chọn
17/11/2012 languished [en] phát âm languished 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/11/2012 Bruce McCandless [en] phát âm Bruce McCandless 1 bình chọn
17/11/2012 meitreya [en] phát âm meitreya 0 bình chọn