Thành viên:

Prolagus

Đăng ký phát âm của Prolagus

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/03/2009 ritenuto [it] phát âm ritenuto 0 bình chọn
27/03/2009 colore [it] phát âm colore 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/03/2009 pitzinnu [sc] phát âm pitzinnu 0 bình chọn
25/03/2009 chercu [sc] phát âm chercu 0 bình chọn
25/03/2009 cariasa [sc] phát âm cariasa 0 bình chọn
25/03/2009 fora [sc] phát âm fora 0 bình chọn
25/03/2009 domo [sc] phát âm domo 0 bình chọn
25/03/2009 ruju [sc] phát âm ruju 0 bình chọn
25/03/2009 fintzas [sc] phát âm fintzas 0 bình chọn
25/03/2009 Cixerri [sc] phát âm Cixerri 0 bình chọn
25/03/2009 Federico Spoltore [it] phát âm Federico Spoltore 0 bình chọn
25/03/2009 Alessandro Lecquio [it] phát âm Alessandro Lecquio 0 bình chọn
25/03/2009 Dicomano [it] phát âm Dicomano 0 bình chọn
11/03/2009 sa mama 'e su sole [sc] phát âm sa mama 'e su sole 0 bình chọn
09/03/2009 Maria farranka [sc] phát âm Maria farranka 0 bình chọn
09/03/2009 su carru 'e nannai [sc] phát âm su carru 'e nannai 0 bình chọn
09/03/2009 turra [sc] phát âm turra 0 bình chọn
09/03/2009 boi [sc] phát âm boi -1 bình chọn
09/03/2009 pei [sc] phát âm pei 0 bình chọn
09/03/2009 procu [sc] phát âm procu 0 bình chọn
09/03/2009 stabi [sc] phát âm stabi 0 bình chọn
09/03/2009 forru [sc] phát âm forru 0 bình chọn
09/03/2009 furconi [sc] phát âm furconi 0 bình chọn
09/03/2009 cullera [sc] phát âm cullera 0 bình chọn
09/03/2009 Luxia arrabiosa [sc] phát âm Luxia arrabiosa 0 bình chọn
06/03/2009 surbiles [sc] phát âm surbiles 0 bình chọn
06/03/2009 muscas maceddas [sc] phát âm muscas maceddas 0 bình chọn
06/03/2009 panas [sc] phát âm panas 0 bình chọn
06/03/2009 pistoccu [sc] phát âm pistoccu 0 bình chọn
06/03/2009 coccoi [sc] phát âm coccoi 0 bình chọn