Thành viên:

Prolagus

Đăng ký phát âm của Prolagus

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/03/2009 filonzana [sc] phát âm filonzana 0 bình chọn
06/03/2009 Domenico Puligo [it] phát âm Domenico Puligo 0 bình chọn
06/03/2009 Nikki Giovanni [it] phát âm Nikki Giovanni 0 bình chọn
06/03/2009 bellavia [it] phát âm bellavia 0 bình chọn
06/03/2009 launeddas [sc] phát âm launeddas 0 bình chọn
06/03/2009 axridda [sc] phát âm axridda 0 bình chọn
06/03/2009 casizolu [sc] phát âm casizolu 0 bình chọn
06/03/2009 Piritta [sc] phát âm Piritta 0 bình chọn
06/03/2009 tittighedda [sc] phát âm tittighedda 0 bình chọn
06/03/2009 figu [sc] phát âm figu 0 bình chọn
06/03/2009 casu axedu [sc] phát âm casu axedu 0 bình chọn
06/03/2009 casu frazigu [sc] phát âm casu frazigu 0 bình chọn
06/03/2009 trizza [sc] phát âm trizza 0 bình chọn
06/03/2009 Fortuna Virilis [la] phát âm Fortuna Virilis 0 bình chọn
06/03/2009 Nicolás Delli [it] phát âm Nicolás Delli 0 bình chọn
06/03/2009 Matteo Perez d' Aleccio [it] phát âm Matteo Perez d' Aleccio 0 bình chọn
06/03/2009 José Camerino [it] phát âm José Camerino 0 bình chọn
06/03/2009 Rigel [it] phát âm Rigel 0 bình chọn
06/03/2009 Scarperia [it] phát âm Scarperia 0 bình chọn
06/03/2009 Portonaccio [it] phát âm Portonaccio 0 bình chọn
06/02/2009 medici [it] phát âm medici 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/02/2009 ire [it] phát âm ire 0 bình chọn
06/02/2009 Ciro [it] phát âm Ciro 0 bình chọn
06/02/2009 Genesi [it] phát âm Genesi 0 bình chọn
05/02/2009 emmo [sc] phát âm emmo 0 bình chọn
05/02/2009 ajó [sc] phát âm ajó 0 bình chọn
05/02/2009 eja [sc] phát âm eja 0 bình chọn
05/02/2009 ei [sc] phát âm ei 0 bình chọn
05/02/2009 unu [sc] phát âm unu 0 bình chọn
03/02/2009 Antoniu Cossu [sc] phát âm Antoniu Cossu 0 bình chọn