Thành viên:

RobertStates

Đăng ký phát âm của RobertStates

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/03/2016 recorded delivery [en] phát âm recorded delivery 0 bình chọn
20/02/2016 Pete Gogolak [en] phát âm Pete Gogolak 0 bình chọn
20/02/2016 Jerome Y. Lettvin [en] phát âm Jerome Y. Lettvin 0 bình chọn
20/02/2016 Keith Godchaux [en] phát âm Keith Godchaux 0 bình chọn
20/02/2016 Edward Norton Lorenz [en] phát âm Edward Norton Lorenz 0 bình chọn
20/02/2016 Lisa Hannigan [en] phát âm Lisa Hannigan 1 bình chọn
20/02/2016 James Douglas Muir Leno [en] phát âm James Douglas Muir Leno 0 bình chọn
20/02/2016 Aminoactinomycin [en] phát âm Aminoactinomycin 0 bình chọn
20/02/2016 The committee operates sub rosa, so we have no idea what gets decided or how. [en] phát âm The committee operates sub rosa, so we have no idea what gets decided or how. 0 bình chọn
24/01/2016 Sasha Grey [en] phát âm Sasha Grey 0 bình chọn
24/01/2016 backrest [en] phát âm backrest 0 bình chọn
24/01/2016 evening shift [en] phát âm evening shift 0 bình chọn
05/10/2015 Sundar Pichai [en] phát âm Sundar Pichai 0 bình chọn
05/10/2015 Antwone [en] phát âm Antwone 0 bình chọn
27/09/2015 spokesmen [en] phát âm spokesmen 0 bình chọn
27/09/2015 spokespeople [en] phát âm spokespeople 0 bình chọn
27/09/2015 CFTR [en] phát âm CFTR 0 bình chọn
27/09/2015 Massacre of the Innocents [en] phát âm Massacre of the Innocents 0 bình chọn
27/09/2015 airconditioner [en] phát âm airconditioner 0 bình chọn
27/09/2015 microsphere [en] phát âm microsphere 0 bình chọn
27/09/2015 canisters [en] phát âm canisters 0 bình chọn
27/09/2015 dictatorships [en] phát âm dictatorships 0 bình chọn
27/09/2015 nonbelieving [en] phát âm nonbelieving 0 bình chọn
27/09/2015 bottom of the hour [en] phát âm bottom of the hour 0 bình chọn
27/09/2015 gigaspace [en] phát âm gigaspace 0 bình chọn
27/09/2015 below the line [en] phát âm below the line 0 bình chọn
27/09/2015 pickleball [en] phát âm pickleball 0 bình chọn
27/09/2015 tents [en] phát âm tents 0 bình chọn
27/09/2015 binomials [en] phát âm binomials 0 bình chọn
24/09/2015 rousseauian [en] phát âm rousseauian 0 bình chọn