Thành viên:

Ronda

Đăng ký phát âm của Ronda

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/06/2008 Undaria pinnatifida [en] phát âm Undaria pinnatifida 0 bình chọn
15/06/2008 Miss Kittin [en] phát âm Miss Kittin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2008 James Gleick [en] phát âm James Gleick 0 bình chọn
15/06/2008 teres major muscle [en] phát âm teres major muscle -1 bình chọn
15/06/2008 Petrarch [en] phát âm Petrarch 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2008 Neil Peart [en] phát âm Neil Peart 0 bình chọn
15/06/2008 fabric [en] phát âm fabric 0 bình chọn
15/06/2008 Neko Case [en] phát âm Neko Case 0 bình chọn
15/06/2008 cytosine [en] phát âm cytosine 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2008 Gilead [en] phát âm Gilead 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2008 loss [en] phát âm loss 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2008 dyspareunia [en] phát âm dyspareunia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2008 tie [en] phát âm tie 0 bình chọn