Thành viên:

Rosicip

Đăng ký phát âm của Rosicip

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/05/2011 marchionimo [it] phát âm marchionimo 0 bình chọn
19/05/2011 Alessandro Petacchi [it] phát âm Alessandro Petacchi 0 bình chọn
19/05/2011 Enrico Mainardi [it] phát âm Enrico Mainardi 0 bình chọn
08/05/2011 credono [it] phát âm credono 0 bình chọn
08/05/2011 geodeta [it] phát âm geodeta 0 bình chọn
08/05/2011 fitogeno [it] phát âm fitogeno 0 bình chọn
08/05/2011 fitocenosi [it] phát âm fitocenosi 0 bình chọn
08/05/2011 fitonimo [it] phát âm fitonimo 0 bình chọn
08/05/2011 adenosintrifosfato [it] phát âm adenosintrifosfato 0 bình chọn
08/05/2011 adenosindifosfato [it] phát âm adenosindifosfato 0 bình chọn
08/05/2011 adenosinmonofosfato [it] phát âm adenosinmonofosfato 0 bình chọn
08/05/2011 aralia [it] phát âm aralia 0 bình chọn
08/05/2011 metereopatico [it] phát âm metereopatico 0 bình chọn
08/05/2011 imprenditoria [it] phát âm imprenditoria 0 bình chọn
08/05/2011 anatolico [it] phát âm anatolico 0 bình chọn
08/05/2011 fitografico [it] phát âm fitografico 0 bình chọn
08/05/2011 sfrigolante [it] phát âm sfrigolante 0 bình chọn
08/05/2011 oligarchico [it] phát âm oligarchico 0 bình chọn
08/05/2011 allattamento [it] phát âm allattamento 0 bình chọn
08/05/2011 uva da tavola [it] phát âm uva da tavola 0 bình chọn
08/05/2011 vernacolo [it] phát âm vernacolo 0 bình chọn
08/05/2011 profughi [it] phát âm profughi 0 bình chọn
08/05/2011 calce viva [it] phát âm calce viva 0 bình chọn
08/05/2011 romanesco [it] phát âm romanesco 0 bình chọn
08/05/2011 coldiretti [it] phát âm coldiretti 0 bình chọn
08/05/2011 Sermide [it] phát âm Sermide 0 bình chọn
07/05/2011 vece [it] phát âm vece 0 bình chọn
07/05/2011 Rosignano Monferrato [it] phát âm Rosignano Monferrato 0 bình chọn
07/05/2011 enclisi [it] phát âm enclisi 0 bình chọn
07/05/2011 croton [it] phát âm croton 0 bình chọn