Thành viên:

RoxanaC

Đăng ký phát âm của RoxanaC

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/02/2016 se încrucişau [ro] phát âm se încrucişau 0 bình chọn
01/02/2016 merse [ro] phát âm merse 0 bình chọn
01/02/2016 ajunse [ro] phát âm ajunse 0 bình chọn
01/02/2016 fundiţe [ro] phát âm fundiţe 0 bình chọn
01/02/2016 codiţe [ro] phát âm codiţe 0 bình chọn
01/02/2016 se întâlnesc [ro] phát âm se întâlnesc 0 bình chọn
01/02/2016 crucial [ro] phát âm crucial 0 bình chọn
01/02/2016 furca-drumului [ro] phát âm furca-drumului 0 bình chọn
01/02/2016 întretăiere [ro] phát âm întretăiere 0 bình chọn
01/02/2016 se separă [ro] phát âm se separă 0 bình chọn
01/02/2016 hotărâtor [ro] phát âm hotărâtor 0 bình chọn
01/02/2016 drumuri [ro] phát âm drumuri 0 bình chọn
01/02/2016 încrucişez [ro] phát âm încrucişez 0 bình chọn
01/02/2016 încrucişează [ro] phát âm încrucişează 0 bình chọn
01/02/2016 răspântie [ro] phát âm răspântie 0 bình chọn
01/02/2016 răspândit [ro] phát âm răspândit 0 bình chọn
01/02/2016 roz-deschis [ro] phát âm roz-deschis 0 bình chọn
01/02/2016 alungite [ro] phát âm alungite 0 bình chọn
01/02/2016 ramificat [ro] phát âm ramificat 0 bình chọn
01/02/2016 afine [ro] phát âm afine 0 bình chọn
01/02/2016 susan [ro] phát âm susan 0 bình chọn
01/02/2016 frecventa [ro] phát âm frecventa 0 bình chọn
01/02/2016 naturi statice [ro] phát âm naturi statice 0 bình chọn
01/02/2016 încălzire autonomă [ro] phát âm încălzire autonomă 0 bình chọn
01/02/2016 climatizor [ro] phát âm climatizor -1 bình chọn
01/02/2016 agenţie imobiliară [ro] phát âm agenţie imobiliară 0 bình chọn
01/02/2016 pat dublu [ro] phát âm pat dublu 0 bình chọn
31/01/2016 efectuarea [ro] phát âm efectuarea 0 bình chọn
31/01/2016 scrupulozitate [ro] phát âm scrupulozitate 0 bình chọn
31/01/2016 migăleală [ro] phát âm migăleală 0 bình chọn