Thành viên:

RoxanaC

Đăng ký phát âm của RoxanaC

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/07/2017 pricina [ro] phát âm pricina 0 bình chọn
30/07/2017 capricios [ro] phát âm capricios 0 bình chọn
30/07/2017 plină [ro] phát âm plină 0 bình chọn
30/07/2017 amuzantă [ro] phát âm amuzantă 0 bình chọn
30/07/2017 feciorului [ro] phát âm feciorului 0 bình chọn
30/07/2017 analize [ro] phát âm analize 0 bình chọn
30/07/2017 calcule [ro] phát âm calcule 0 bình chọn
30/07/2017 încărcate [ro] phát âm încărcate 0 bình chọn
30/07/2017 tomuri [ro] phát âm tomuri 0 bình chọn
30/07/2017 pline [ro] phát âm pline 0 bình chọn
30/07/2017 zăbrele [ro] phát âm zăbrele 0 bình chọn
30/07/2017 rafturi [ro] phát âm rafturi 0 bình chọn
30/07/2017 bibliotecile [ro] phát âm bibliotecile 0 bình chọn
30/07/2017 tovărășiei [ro] phát âm tovărășiei 0 bình chọn
30/07/2017 legături [ro] phát âm legături 0 bình chọn
30/07/2017 puternicele [ro] phát âm puternicele 0 bình chọn
30/07/2017 subtilele [ro] phát âm subtilele 0 bình chọn
30/07/2017 să nu mai simtă [ro] phát âm să nu mai simtă 0 bình chọn
30/07/2017 să nu mai vadă [ro] phát âm să nu mai vadă 0 bình chọn
30/07/2017 a unor [ro] phát âm a unor 0 bình chọn
30/07/2017 întunecări [ro] phát âm întunecări 0 bình chọn
30/07/2017 desăvîrșite [ro] phát âm desăvîrșite 0 bình chọn
30/07/2017 fusesem [ro] phát âm fusesem 0 bình chọn
30/07/2017 neghiobul [ro] phát âm neghiobul 0 bình chọn
30/07/2017 mărturisiri [ro] phát âm mărturisiri 0 bình chọn
30/07/2017 parfumul [ro] phát âm parfumul 0 bình chọn
30/07/2017 aerul [ro] phát âm aerul 0 bình chọn
30/07/2017 tăcerea [ro] phát âm tăcerea 0 bình chọn
30/07/2017 langoarea [ro] phát âm langoarea 0 bình chọn
30/07/2017 scapă [ro] phát âm scapă 0 bình chọn