Thành viên:

RoxanaC

Đăng ký phát âm của RoxanaC

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/07/2017 Sadoveanu [ro] phát âm Sadoveanu 0 bình chọn
30/07/2017 Eminescu [ro] phát âm Eminescu 0 bình chọn
30/07/2017 căzu [ro] phát âm căzu 0 bình chọn
30/07/2017 subtilă [ro] phát âm subtilă 0 bình chọn
30/07/2017 să arate [ro] phát âm să arate 0 bình chọn
30/07/2017 vrând [ro] phát âm vrând 0 bình chọn
30/07/2017 gândul [ro] phát âm gândul 0 bình chọn
30/07/2017 ghicind [ro] phát âm ghicind 0 bình chọn
30/07/2017 Elena Lipan [ro] phát âm Elena Lipan 0 bình chọn
30/07/2017 se grăbi [ro] phát âm se grăbi 0 bình chọn
30/07/2017 Să dea Domnul! [ro] phát âm Să dea Domnul! 0 bình chọn
30/07/2017 nuanțe [ro] phát âm nuanțe 0 bình chọn
30/07/2017 calități [ro] phát âm calități 0 bình chọn
30/07/2017 subtil [ro] phát âm subtil 0 bình chọn
30/07/2017 subtile [ro] phát âm subtile 0 bình chọn
30/07/2017 zărilor [ro] phát âm zărilor 0 bình chọn
30/07/2017 capricioasele [ro] phát âm capricioasele 0 bình chọn
30/07/2017 înecând [ro] phát âm înecând 0 bình chọn
30/07/2017 se revărsa [ro] phát âm se revărsa 0 bình chọn
30/07/2017 chestiuni [ro] phát âm chestiuni 0 bình chọn
30/07/2017 cugetări [ro] phát âm cugetări 0 bình chọn
30/07/2017 probleme [ro] phát âm probleme 0 bình chọn
30/07/2017 subțire [ro] phát âm subțire 0 bình chọn
30/07/2017 minții [ro] phát âm minții 0 bình chọn
30/07/2017 grele [ro] phát âm grele 0 bình chọn
30/07/2017 ingeniozitate [ro] phát âm ingeniozitate 0 bình chọn
30/07/2017 spirit analitic [ro] phát âm spirit analitic 0 bình chọn
30/07/2017 tratează [ro] phát âm tratează 0 bình chọn
30/07/2017 abstracte [ro] phát âm abstracte 0 bình chọn
30/07/2017 perspicace [ro] phát âm perspicace 0 bình chọn