Thành viên:

Sabir

Đăng ký phát âm của Sabir

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/02/2012 Capiteux [fr] phát âm Capiteux 0 bình chọn
26/02/2012 Tournelles [fr] phát âm Tournelles 0 bình chọn
26/02/2012 nettoyé [fr] phát âm nettoyé 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/02/2012 bouillie bordelaise [fr] phát âm bouillie bordelaise 0 bình chọn
26/02/2012 Ampélographie [fr] phát âm Ampélographie 0 bình chọn
26/02/2012 aligoté [fr] phát âm aligoté 0 bình chọn
26/02/2012 sixième arrondissement [fr] phát âm sixième arrondissement 0 bình chọn
24/02/2012 brocca [it] phát âm brocca 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/12/2011 idées-forces [fr] phát âm idées-forces 0 bình chọn
22/12/2011 Pierrat [fr] phát âm Pierrat 0 bình chọn
22/12/2011 Phoebus [fr] phát âm Phoebus 0 bình chọn
22/12/2011 Aumale [fr] phát âm Aumale 0 bình chọn
22/12/2011 Cormontreuil [fr] phát âm Cormontreuil 0 bình chọn
22/12/2011 CFDT [fr] phát âm CFDT 0 bình chọn
22/12/2011 Brevet de Technicien Supérieur [fr] phát âm Brevet de Technicien Supérieur -1 bình chọn
19/06/2010 beurre blanc [fr] phát âm beurre blanc 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2010 Gaulle [fr] phát âm Gaulle 0 bình chọn
19/06/2010 vin [fr] phát âm vin 2 bình chọn
19/06/2010 Triple sec [fr] phát âm Triple sec 0 bình chọn
19/06/2010 tisane [fr] phát âm tisane 0 bình chọn
19/06/2010 thé [fr] phát âm thé 2 bình chọn
19/06/2010 soda [fr] phát âm soda 1 bình chọn
19/06/2010 rhum [fr] phát âm rhum 0 bình chọn
19/06/2010 ratafia [fr] phát âm ratafia -1 bình chọn
19/06/2010 Pineau des Charentes [fr] phát âm Pineau des Charentes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2010 Pastis [fr] phát âm Pastis -1 bình chọn
19/06/2010 limonade [fr] phát âm limonade 1 bình chọn
19/06/2010 lait [fr] phát âm lait 8 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2010 Jus de pomme [fr] phát âm Jus de pomme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2010 Jus de fruits [fr] phát âm Jus de fruits 2 bình chọn Phát âm tốt nhất