Thành viên:

Sabir

Đăng ký phát âm của Sabir

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/06/2010 flottants [fr] phát âm flottants 0 bình chọn
19/06/2010 corvisart [fr] phát âm corvisart 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2010 Jules Horowitz [fr] phát âm Jules Horowitz 0 bình chọn
19/06/2010 rocking-chair [fr] phát âm rocking-chair 0 bình chọn
19/06/2010 pot de fleurs [fr] phát âm pot de fleurs 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2010 cote d'Or [fr] phát âm cote d'Or 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2010 étoile chanseuse [fr] phát âm étoile chanseuse 0 bình chọn
19/06/2010 Que dit-il donc? [fr] phát âm Que dit-il donc? 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2010 Coquilles Saint Jacques [fr] phát âm Coquilles Saint Jacques 0 bình chọn