Thành viên:

Sabir

Đăng ký phát âm của Sabir

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/06/2010 poivre [fr] phát âm poivre 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2010 Persil [fr] phát âm Persil -3 bình chọn
19/06/2010 paprika [fr] phát âm paprika 0 bình chọn
19/06/2010 origan [fr] phát âm origan 0 bình chọn
19/06/2010 muscade [fr] phát âm muscade 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2010 noix de muscade [fr] phát âm noix de muscade 0 bình chọn
19/06/2010 Menthe [fr] phát âm Menthe 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2010 mélisse [fr] phát âm mélisse 0 bình chọn
19/06/2010 marjolaine [fr] phát âm marjolaine 0 bình chọn
19/06/2010 laurier [fr] phát âm laurier 0 bình chọn
19/06/2010 fenugrec [fr] phát âm fenugrec 0 bình chọn
19/06/2010 Estragon [fr] phát âm Estragon 0 bình chọn
19/06/2010 curry [fr] phát âm curry 0 bình chọn
19/06/2010 Curcuma [fr] phát âm Curcuma 0 bình chọn
19/06/2010 cumin [fr] phát âm cumin 0 bình chọn
19/06/2010 coriandre [fr] phát âm coriandre 1 bình chọn
19/06/2010 girofle [fr] phát âm girofle 0 bình chọn
19/06/2010 clou de girofle [fr] phát âm clou de girofle 0 bình chọn
19/06/2010 citronnelle [fr] phát âm citronnelle 0 bình chọn
19/06/2010 carvi [fr] phát âm carvi 0 bình chọn
19/06/2010 cardamome [fr] phát âm cardamome 0 bình chọn
19/06/2010 cannelle [fr] phát âm cannelle 0 bình chọn
19/06/2010 anis [fr] phát âm anis 0 bình chọn
19/06/2010 Aneth [fr] phát âm Aneth 0 bình chọn
19/06/2010 truffe [fr] phát âm truffe 0 bình chọn
19/06/2010 topinambour [fr] phát âm topinambour 0 bình chọn
19/06/2010 soja [fr] phát âm soja 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2010 scarole [fr] phát âm scarole 0 bình chọn
19/06/2010 salsifis [fr] phát âm salsifis 0 bình chọn
19/06/2010 salicorne [fr] phát âm salicorne 0 bình chọn