Thành viên:

Scriptor

Đăng ký phát âm của Scriptor

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/01/2012 formation [ia] phát âm formation 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/01/2012 avantagiose [ia] phát âm avantagiose 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/01/2012 philosophic [ia] phát âm philosophic 0 bình chọn
17/01/2012 empirismo [ia] phát âm empirismo 1 bình chọn
17/01/2012 positivismo [ia] phát âm positivismo 0 bình chọn
17/01/2012 revivificar [ia] phát âm revivificar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/01/2012 revitalisar [ia] phát âm revitalisar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 canto [ia] phát âm canto 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 alteres [ia] phát âm alteres 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 amusamento [ia] phát âm amusamento 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 bellemente [ia] phát âm bellemente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 comenciantes [ia] phát âm comenciantes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 comenciava [ia] phát âm comenciava 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 dura [ia] phát âm dura 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 mappa [ia] phát âm mappa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 Islandese [ia] phát âm Islandese 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 juvenes [ia] phát âm juvenes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 linguas [ia] phát âm linguas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 ex-presidente [ia] phát âm ex-presidente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 internato [ia] phát âm internato 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 incoragiate [ia] phát âm incoragiate 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 reager [ia] phát âm reager 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 sitos [ia] phát âm sitos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 sole [ia] phát âm sole 1 bình chọn
25/12/2011 trovabile [ia] phát âm trovabile 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 precios [ia] phát âm precios 1 bình chọn
25/12/2011 nativitate [ia] phát âm nativitate 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 centrifugar [ia] phát âm centrifugar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2011 centrifugation [ia] phát âm centrifugation 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2011 regulator [ia] phát âm regulator 0 bình chọn