Thành viên:

Sean_Mor

Đăng ký phát âm của Sean_Mor

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/01/2012 da [sco] phát âm da 0 bình chọn
18/01/2012 maw [sco] phát âm maw 0 bình chọn
18/01/2012 Borrheid [sco] phát âm Borrheid 0 bình chọn
18/01/2012 Gie's a haun [sco] phát âm Gie's a haun 0 bình chọn
18/01/2012 Naw yer no [sco] phát âm Naw yer no 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 awa wae ye [sco] phát âm awa wae ye 0 bình chọn
18/01/2012 Bauchle [sco] phát âm Bauchle 0 bình chọn
18/01/2012 dreich [sco] phát âm dreich 1 bình chọn
18/01/2012 Haufwit [sco] phát âm Haufwit 0 bình chọn
18/01/2012 gonnae [sco] phát âm gonnae 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 pelter [sco] phát âm pelter 0 bình chọn
18/01/2012 fannybaws [sco] phát âm fannybaws 0 bình chọn
18/01/2012 boak [sco] phát âm boak 0 bình chọn
18/01/2012 Glesga [sco] phát âm Glesga 0 bình chọn
18/01/2012 The deuk ett the bit breid [sco] phát âm The deuk ett the bit breid 0 bình chọn
18/01/2012 Cameronbrige [sco] phát âm Cameronbrige 0 bình chọn
18/01/2012 Saunt Andras [sco] phát âm Saunt Andras 0 bình chọn
18/01/2012 Scotlan [sco] phát âm Scotlan 0 bình chọn
18/01/2012 Stirlin [sco] phát âm Stirlin 0 bình chọn
18/01/2012 Hielans [sco] phát âm Hielans 0 bình chọn
18/01/2012 Cruachan [sco] phát âm Cruachan 0 bình chọn
18/01/2012 Kirkcoubrie [sco] phát âm Kirkcoubrie 0 bình chọn
18/01/2012 sassenach [sco] phát âm sassenach 1 bình chọn
18/01/2012 paisley [en] phát âm paisley 0 bình chọn
18/01/2012 Kirkcaudy [sco] phát âm Kirkcaudy 0 bình chọn
18/01/2012 lahproaig [sco] phát âm lahproaig 0 bình chọn