Thành viên:

Siobhan7

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Siobhan7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/01/2016 ligint [ga] phát âm ligint 0 bình chọn
11/01/2016 dhifriúil [ga] phát âm dhifriúil 0 bình chọn
11/01/2016 úsáidim [ga] phát âm úsáidim 0 bình chọn
11/01/2016 chostasach [ga] phát âm chostasach 0 bình chọn
11/01/2016 áisiúil [ga] phát âm áisiúil 0 bình chọn
11/01/2016 tiomáineann [ga] phát âm tiomáineann 0 bình chọn
11/01/2016 sábhálaim [ga] phát âm sábhálaim 0 bình chọn
11/01/2016 ghabhfaidh [ga] phát âm ghabhfaidh 0 bình chọn
11/01/2016 amlíne [ga] phát âm amlíne 0 bình chọn
11/01/2016 ró-dhéanach [ga] phát âm ró-dhéanach 0 bình chọn
11/01/2016 nuashonraigh [ga] phát âm nuashonraigh 0 bình chọn
11/01/2016 uathadh [ga] phát âm uathadh 0 bình chọn
11/01/2016 figiúirí [ga] phát âm figiúirí 0 bình chọn
11/01/2016 A Dhaideo [ga] phát âm A Dhaideo 0 bình chọn
11/01/2016 deisithe [ga] phát âm deisithe 0 bình chọn
11/01/2016 taibhsí [ga] phát âm taibhsí 0 bình chọn
11/01/2016 bachlóg [ga] phát âm bachlóg 0 bình chọn
11/01/2016 a chailltear [ga] phát âm a chailltear 0 bình chọn
11/01/2016 chaillte [ga] phát âm chaillte 0 bình chọn
11/01/2016 faol [ga] phát âm faol 0 bình chọn
11/01/2016 hiriseoirí [ga] phát âm hiriseoirí 0 bình chọn
11/01/2016 meannán [ga] phát âm meannán 0 bình chọn
11/01/2016 foscadh [ga] phát âm foscadh 0 bình chọn
11/01/2016 eachtrannach [ga] phát âm eachtrannach 0 bình chọn
09/10/2015 gealach [ga] phát âm gealach 0 bình chọn
09/10/2015 triaileann [ga] phát âm triaileann 0 bình chọn
09/10/2015 riasc [ga] phát âm riasc 0 bình chọn
09/10/2015 fhaill [ga] phát âm fhaill 0 bình chọn
09/10/2015 fógraítear [ga] phát âm fógraítear 0 bình chọn
09/10/2015 nífidh [ga] phát âm nífidh 0 bình chọn