Thành viên:

Siobhan7

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Siobhan7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/04/2017 reathaíocht [ga] phát âm reathaíocht 0 bình chọn
05/04/2017 mo dhúshlán [ga] phát âm mo dhúshlán 0 bình chọn
05/04/2017 ar an dea-uair [ga] phát âm ar an dea-uair 0 bình chọn
05/04/2017 mbuafainn [ga] phát âm mbuafainn 0 bình chọn
05/04/2017 ag fámaireacht [ga] phát âm ag fámaireacht 0 bình chọn
05/04/2017 oíche airneáin [ga] phát âm oíche airneáin 0 bình chọn
05/04/2017 lán doirn [ga] phát âm lán doirn 0 bình chọn
05/04/2017 fuair mé [ga] phát âm fuair mé 0 bình chọn
05/04/2017 meáite [ga] phát âm meáite 0 bình chọn
05/04/2017 gurbh fhéidir [ga] phát âm gurbh fhéidir 0 bình chọn
05/04/2017 tofa [ga] phát âm tofa 0 bình chọn
05/04/2017 scinneadh [ga] phát âm scinneadh 0 bình chọn
05/04/2017 an bhfaighfidh [ga] phát âm an bhfaighfidh 0 bình chọn
05/04/2017 an ndearna [ga] phát âm an ndearna 0 bình chọn
05/04/2017 réimse [ga] phát âm réimse 0 bình chọn
05/04/2017 a shroicheadh [ga] phát âm a shroicheadh 0 bình chọn
05/04/2017 bainfidh mé [ga] phát âm bainfidh mé 0 bình chọn
05/04/2017 an-chliste [ga] phát âm an-chliste 0 bình chọn
05/04/2017 nárbh fhéidir [ga] phát âm nárbh fhéidir 0 bình chọn
05/04/2017 an mhisnigh [ga] phát âm an mhisnigh 0 bình chọn
05/04/2017 feicfidh mé [ga] phát âm feicfidh mé 0 bình chọn
05/04/2017 faolfhear [ga] phát âm faolfhear 0 bình chọn
04/04/2017 dhúiseoinn [ga] phát âm dhúiseoinn 0 bình chọn
04/04/2017 dhúiseofá [ga] phát âm dhúiseofá 0 bình chọn
04/04/2017 ar dtús báire [ga] phát âm ar dtús báire 0 bình chọn
04/04/2017 Críochdheighilt [ga] phát âm Críochdheighilt 0 bình chọn
04/04/2017 méid a bhí sí [ga] phát âm méid a bhí sí 0 bình chọn
04/04/2017 ar an drochuair [ga] phát âm ar an drochuair 0 bình chọn
04/04/2017 go hÉirinn [ga] phát âm go hÉirinn 0 bình chọn
04/04/2017 feiceann sé [ga] phát âm feiceann sé 0 bình chọn