Thành viên:

SusannaMargret

Đăng ký phát âm của SusannaMargret

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
25/08/2022
phát âm Garðabær
Garðabær [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Sigríður
Sigríður [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Heiðar
Heiðar [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm THORGERDUR
THORGERDUR [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Héraðið
Héraðið [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Stakkholtsgjá
Stakkholtsgjá [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm göngumaður
göngumaður [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Nauthúsagil
Nauthúsagil [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Rauðibotn
Rauðibotn [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Flóki
Flóki [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm skeiðarárbrú
skeiðarárbrú [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Halldórsskora
Halldórsskora [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Hafnarfjörður
Hafnarfjörður [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Sléttueyri
Sléttueyri [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Ísveig
Ísveig [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Kaldaklofsjökull
Kaldaklofsjökull [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Austurbyggð
Austurbyggð [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Fagradalshraun
Fagradalshraun [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Guðrún Ósvífrsdóttir
Guðrún Ósvífrsdóttir [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Bolli Þorleiksson
Bolli Þorleiksson [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Þórður Sturluson
Þórður Sturluson [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum
Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Von brigði
Von brigði [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Popplagið
Popplagið [is] 0 bình chọn
25/08/2022
phát âm Fagradalsfjalls Geldingadalir
Fagradalsfjalls Geldingadalir [is] 0 bình chọn