Thành viên:

Svenski

Đăng ký phát âm của Svenski

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/09/2010 Philippe Descola [fr] phát âm Philippe Descola 0 bình chọn
03/09/2010 Philippe Ebly [fr] phát âm Philippe Ebly 0 bình chọn
03/09/2010 Ruperto de Deutz [fr] phát âm Ruperto de Deutz 0 bình chọn
03/09/2010 Skittles ™ [fr] phát âm Skittles ™ 0 bình chọn
03/09/2010 Jacky Galletaud [fr] phát âm Jacky Galletaud 0 bình chọn
03/09/2010 Claude Delvincourt [fr] phát âm Claude Delvincourt 0 bình chọn
03/09/2010 Boisguillebert [fr] phát âm Boisguillebert 0 bình chọn
03/09/2010 Joël Jeannot [fr] phát âm Joël Jeannot 0 bình chọn
03/09/2010 evia [fr] phát âm evia 0 bình chọn
03/09/2010 Hoarau [fr] phát âm Hoarau 0 bình chọn
31/08/2010 Pirandello [fr] phát âm Pirandello 0 bình chọn
31/08/2010 pilules [fr] phát âm pilules -2 bình chọn
31/08/2010 phones [fr] phát âm phones 0 bình chọn
31/08/2010 Petre [fr] phát âm Petre 0 bình chọn
31/08/2010 Philip [fr] phát âm Philip 0 bình chọn
31/08/2010 Longineu [fr] phát âm Longineu 0 bình chọn
31/08/2010 Boscq [fr] phát âm Boscq 0 bình chọn
31/08/2010 Émile Boirac [fr] phát âm Émile Boirac 0 bình chọn
31/08/2010 Amélie Gabrielle Boudet [fr] phát âm Amélie Gabrielle Boudet 0 bình chọn
31/08/2010 Neuvy-Pailloux [fr] phát âm Neuvy-Pailloux 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2010 Gérard Anaclet Vincent Encausse [fr] phát âm Gérard Anaclet Vincent Encausse 0 bình chọn
31/08/2010 Éliphas Lévi [fr] phát âm Éliphas Lévi 0 bình chọn
31/08/2010 Alphonse-Louis Constant [fr] phát âm Alphonse-Louis Constant 0 bình chọn
23/08/2010 tardive [fr] phát âm tardive 0 bình chọn
23/08/2010 tardé [fr] phát âm tardé 0 bình chọn
23/08/2010 tapuscrit [fr] phát âm tapuscrit 0 bình chọn
23/08/2010 tapie [fr] phát âm tapie 0 bình chọn
23/08/2010 tannique [fr] phát âm tannique 0 bình chọn
23/08/2010 tannin [fr] phát âm tannin 0 bình chọn
23/08/2010 tanin [fr] phát âm tanin 0 bình chọn