Thành viên:

TClarisse

Đăng ký phát âm của TClarisse

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/06/2009 fieuzal [fr] phát âm fieuzal 0 bình chọn
29/06/2009 Blankiet [fr] phát âm Blankiet 0 bình chọn
29/06/2009 cula ila [fr] phát âm cula ila 0 bình chọn
29/06/2009 rêves [fr] phát âm rêves 0 bình chọn
29/06/2009 canadienne [fr] phát âm canadienne 0 bình chọn
29/06/2009 Fustel de Coulanges [fr] phát âm Fustel de Coulanges 0 bình chọn
29/06/2009 Roger Garaudy [fr] phát âm Roger Garaudy 0 bình chọn
29/06/2009 Guy Debord [fr] phát âm Guy Debord 0 bình chọn
29/06/2009 Marcel Schwob [fr] phát âm Marcel Schwob 0 bình chọn
29/06/2009 Alphonse Daudet [fr] phát âm Alphonse Daudet 0 bình chọn
29/06/2009 Athalie [fr] phát âm Athalie 0 bình chọn
29/06/2009 Manon Lescaut [fr] phát âm Manon Lescaut 0 bình chọn
29/06/2009 Gillardeau [fr] phát âm Gillardeau 0 bình chọn
29/06/2009 Ambroise Vollard [fr] phát âm Ambroise Vollard 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2009 Marc Bloch [fr] phát âm Marc Bloch 0 bình chọn
29/06/2009 François Châtelet [fr] phát âm François Châtelet 0 bình chọn
29/06/2009 George Steiner [fr] phát âm George Steiner 0 bình chọn
29/06/2009 Claude-Louis Navier [fr] phát âm Claude-Louis Navier 0 bình chọn
29/06/2009 Angele Dubeau [fr] phát âm Angele Dubeau 0 bình chọn
26/06/2009 les pagodes de cos [fr] phát âm les pagodes de cos 0 bình chọn
26/06/2009 peureux [fr] phát âm peureux 0 bình chọn
26/06/2009 clos fourtet [fr] phát âm clos fourtet 0 bình chọn
26/06/2009 ambitieux [fr] phát âm ambitieux 0 bình chọn
26/06/2009 nous allons [fr] phát âm nous allons 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2009 ambitieuse [fr] phát âm ambitieuse 0 bình chọn
26/06/2009 courageuse [fr] phát âm courageuse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2009 peureuse [fr] phát âm peureuse 0 bình chọn
26/06/2009 furieux [fr] phát âm furieux 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2009 furieuse [fr] phát âm furieuse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2009 malheureuses [fr] phát âm malheureuses 0 bình chọn