Thành viên:

Telperien

Đăng ký phát âm của Telperien

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/06/2016 rezulte [eo] phát âm rezulte 0 bình chọn
15/06/2016 kolizii [eo] phát âm kolizii 0 bình chọn
02/09/2013 rafini [eo] phát âm rafini 0 bình chọn
02/09/2013 radiofotografio [eo] phát âm radiofotografio 0 bình chọn
02/09/2013 ŝuti [eo] phát âm ŝuti -2 bình chọn
02/09/2013 Q [eo] phát âm Q 0 bình chọn
02/09/2013 i [eo] phát âm i 0 bình chọn
02/09/2013 ĥ [eo] phát âm ĥ 0 bình chọn
02/09/2013 ĝ [eo] phát âm ĝ -1 bình chọn
02/09/2013 R [eo] phát âm R 0 bình chọn
02/09/2013 1984 [eo] phát âm 1984 0 bình chọn
02/09/2013 jahurto [eo] phát âm jahurto 0 bình chọn
02/09/2013 depressiva [pt] phát âm depressiva 0 bình chọn
02/09/2013 zangar-se [pt] phát âm zangar-se 0 bình chọn
02/09/2013 assoalhada [pt] phát âm assoalhada 0 bình chọn
02/09/2013 bonfama [eo] phát âm bonfama 0 bình chọn
02/09/2013 ekstrema [eo] phát âm ekstrema 0 bình chọn
02/09/2013 jogurto [eo] phát âm jogurto 0 bình chọn
02/09/2013 jokero [eo] phát âm jokero 0 bình chọn
02/09/2013 hejtilo [eo] phát âm hejtilo 0 bình chọn
02/09/2013 hektolitro [eo] phát âm hektolitro 0 bình chọn
02/09/2013 hektometro [eo] phát âm hektometro 0 bình chọn
02/09/2013 helblua [eo] phát âm helblua 0 bình chọn
02/09/2013 hejmveo [eo] phát âm hejmveo 0 bình chọn
02/09/2013 infanterio [eo] phát âm infanterio 0 bình chọn
02/09/2013 forbruli [eo] phát âm forbruli 0 bình chọn
02/09/2013 engluti [eo] phát âm engluti 0 bình chọn
02/09/2013 kritiko [eo] phát âm kritiko 0 bình chọn
02/09/2013 helpantino [eo] phát âm helpantino 0 bình chọn
02/09/2013 helpanto [eo] phát âm helpanto -1 bình chọn