Thành viên:

Thonatas

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Thonatas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/10/2016 Politikversagen [de] phát âm Politikversagen 0 bình chọn
26/10/2016 Richard Strebinger [de] phát âm Richard Strebinger 0 bình chọn
26/10/2016 Lorbeerkranz [de] phát âm Lorbeerkranz 0 bình chọn
26/10/2016 Lorbeerbaum [de] phát âm Lorbeerbaum 0 bình chọn
26/10/2016 Lorbeerblatt [de] phát âm Lorbeerblatt 0 bình chọn
26/10/2016 Lorbeer [de] phát âm Lorbeer 0 bình chọn
26/10/2016 Messing [de] phát âm Messing 0 bình chọn
26/10/2016 Louis Schaub [de] phát âm Louis Schaub 0 bình chọn
26/10/2016 Paul Gartler [de] phát âm Paul Gartler 0 bình chọn
26/10/2016 Philipp Schobesberger [de] phát âm Philipp Schobesberger 0 bình chọn
26/10/2016 Stephan Auer [de] phát âm Stephan Auer 0 bình chọn
26/10/2016 Mike Büskens [de] phát âm Mike Büskens 0 bình chọn
26/10/2016 Thomas Schrammel [de] phát âm Thomas Schrammel 0 bình chọn
26/10/2016 Mario Sonnleitner [de] phát âm Mario Sonnleitner 0 bình chọn
26/10/2016 Messgerät [de] phát âm Messgerät 0 bình chọn
26/10/2016 Schätzeisen [de] phát âm Schätzeisen 0 bình chọn
26/10/2016 duckmäuserisch [de] phát âm duckmäuserisch 0 bình chọn
26/10/2016 Eichendorf [de] phát âm Eichendorf 0 bình chọn
26/10/2016 Eiche [de] phát âm Eiche 0 bình chọn
26/10/2016 Weiche [de] phát âm Weiche 0 bình chọn
26/10/2016 eichen [de] phát âm eichen 0 bình chọn
22/10/2016 Ehrenbezeugung [de] phát âm Ehrenbezeugung 0 bình chọn
22/10/2016 Bezeugung [de] phát âm Bezeugung 0 bình chọn
22/10/2016 Eingrenzung [de] phát âm Eingrenzung 0 bình chọn
22/10/2016 grenzpolizeilich [de] phát âm grenzpolizeilich 0 bình chọn
22/10/2016 ausgrenzen [de] phát âm ausgrenzen 0 bình chọn
22/10/2016 eingrenzen [de] phát âm eingrenzen 0 bình chọn
22/10/2016 Ausgrenzung [de] phát âm Ausgrenzung 0 bình chọn
22/10/2016 Grenze [de] phát âm Grenze 0 bình chọn
22/10/2016 Grenzpolizei [de] phát âm Grenzpolizei 0 bình chọn