Thành viên:

Thonatas

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Thonatas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/04/2017 Groß Wartenberg [de] phát âm Groß Wartenberg 0 bình chọn
03/04/2017 Löwen [de] phát âm Löwen 1 bình chọn
03/04/2017 Glatz [de] phát âm Glatz 0 bình chọn
03/04/2017 Rybna [de] phát âm Rybna 0 bình chọn
03/04/2017 Joseph von Fraunhofer [de] phát âm Joseph von Fraunhofer 0 bình chọn
03/04/2017 Erkennungsalgorithmus [de] phát âm Erkennungsalgorithmus 0 bình chọn
03/04/2017 Fraunhofer-Institut [de] phát âm Fraunhofer-Institut 0 bình chọn
03/04/2017 Kreuzburg [de] phát âm Kreuzburg 0 bình chọn
03/04/2017 Fraunhofer [de] phát âm Fraunhofer 0 bình chọn
03/04/2017 Max-Planck-Institut [de] phát âm Max-Planck-Institut 0 bình chọn
03/04/2017 Max Planck [de] phát âm Max Planck 0 bình chọn
03/04/2017 Planck [de] phát âm Planck 0 bình chọn
03/04/2017 Inspektionsmethode [de] phát âm Inspektionsmethode 0 bình chọn
03/04/2017 Waferdefekt [de] phát âm Waferdefekt 0 bình chọn
03/04/2017 Waferproduktion [de] phát âm Waferproduktion 0 bình chọn
03/04/2017 Max-Planck-Weg [de] phát âm Max-Planck-Weg 0 bình chọn
03/04/2017 Max-Planck-Gesellschaft [de] phát âm Max-Planck-Gesellschaft 0 bình chọn
03/04/2017 Zellverbinder [de] phát âm Zellverbinder 0 bình chọn
03/04/2017 Schwachlichtverhalten [de] phát âm Schwachlichtverhalten 0 bình chọn
03/04/2017 Betonversorgung [de] phát âm Betonversorgung 0 bình chọn
03/04/2017 indiziert [de] phát âm indiziert 0 bình chọn
03/04/2017 indizieren [de] phát âm indizieren 0 bình chọn
03/04/2017 indexiert [de] phát âm indexiert 0 bình chọn
03/04/2017 indexieren [de] phát âm indexieren 0 bình chọn
03/04/2017 Schleusenbauwerk [de] phát âm Schleusenbauwerk 0 bình chọn
03/04/2017 Doppelwellenzwangsmischer [de] phát âm Doppelwellenzwangsmischer 0 bình chọn
03/04/2017 Solarzentrum [de] phát âm Solarzentrum 0 bình chọn
03/04/2017 Klopfkontrolle [de] phát âm Klopfkontrolle 0 bình chọn
03/04/2017 Kulturcampus [de] phát âm Kulturcampus 0 bình chọn
03/04/2017 Maschinenstundenkosten [de] phát âm Maschinenstundenkosten 0 bình chọn