Thành viên:

Thonatas

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Thonatas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/07/2017 dieselgate [de] phát âm dieselgate 0 bình chọn
25/07/2017 aufbrezeln [de] phát âm aufbrezeln 0 bình chọn
25/07/2017 Autokartell [de] phát âm Autokartell 0 bình chọn
25/07/2017 Bedarfsgegenständeuntersuchungsamt [de] phát âm Bedarfsgegenständeuntersuchungsamt 0 bình chọn
25/07/2017 Jugendkapelle [de] phát âm Jugendkapelle 0 bình chọn
25/07/2017 hochmodern [de] phát âm hochmodern 0 bình chọn
25/07/2017 kartellartig [de] phát âm kartellartig 0 bình chọn
25/07/2017 Autoboss [de] phát âm Autoboss 0 bình chọn
25/07/2017 verwursten [de] phát âm verwursten -1 bình chọn
12/04/2017 Hüppe [de] phát âm Hüppe 0 bình chọn
03/04/2017 Eugen [de] phát âm Eugen 0 bình chọn
03/04/2017 Softwareunternehmer [de] phát âm Softwareunternehmer 0 bình chọn
03/04/2017 Nettofondsvermögen [de] phát âm Nettofondsvermögen 0 bình chọn
03/04/2017 Bruttofondsvermögen [de] phát âm Bruttofondsvermögen 0 bình chọn
03/04/2017 Karlsdorf [de] phát âm Karlsdorf 0 bình chọn
03/04/2017 Friedrichswille [de] phát âm Friedrichswille 0 bình chọn
03/04/2017 Mogwitz [de] phát âm Mogwitz 0 bình chọn
03/04/2017 Geibsdorf [de] phát âm Geibsdorf 0 bình chọn
03/04/2017 Neugabel [de] phát âm Neugabel 0 bình chọn
03/04/2017 Neudorf [de] phát âm Neudorf 0 bình chọn
03/04/2017 Neuhammer [de] phát âm Neuhammer 0 bình chọn
03/04/2017 Neumittelwalde [de] phát âm Neumittelwalde 0 bình chọn
03/04/2017 Neukemnitz [de] phát âm Neukemnitz 0 bình chọn
03/04/2017 Neuvorwerk [de] phát âm Neuvorwerk 0 bình chọn
03/04/2017 Neusalz [de] phát âm Neusalz 0 bình chọn
03/04/2017 Medzibor [de] phát âm Medzibor 0 bình chọn
03/04/2017 Neuwaldau [de] phát âm Neuwaldau 0 bình chọn
03/04/2017 Einliegerin [de] phát âm Einliegerin 0 bình chọn
03/04/2017 Kätnerin [de] phát âm Kätnerin 0 bình chọn
03/04/2017 Einlieger [de] phát âm Einlieger 0 bình chọn