Thành viên:

Tiamarth

Đăng ký phát âm của Tiamarth

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/07/2014 Healthy Living [en] phát âm Healthy Living 1 bình chọn
24/07/2014 record-breaker [en] phát âm record-breaker 0 bình chọn
24/07/2014 Terrytown [en] phát âm Terrytown 1 bình chọn
24/07/2014 breach of contract [en] phát âm breach of contract 2 bình chọn
24/07/2014 showerhead [en] phát âm showerhead 2 bình chọn
24/07/2014 title-role [en] phát âm title-role 2 bình chọn
24/07/2014 Mortimer Jerome Adler [en] phát âm Mortimer Jerome Adler 0 bình chọn
24/07/2014 Norwegian Sea [en] phát âm Norwegian Sea 1 bình chọn
24/07/2014 soldering [en] phát âm soldering -1 bình chọn
24/07/2014 High-risk [en] phát âm High-risk 1 bình chọn
22/07/2014 prior [en] phát âm prior 4 bình chọn
22/07/2014 storks [en] phát âm storks 0 bình chọn
22/07/2014 closeout [en] phát âm closeout 0 bình chọn
22/07/2014 William Stewart [en] phát âm William Stewart 0 bình chọn
22/07/2014 sideswiped [en] phát âm sideswiped 0 bình chọn
22/07/2014 armed robbery [en] phát âm armed robbery -1 bình chọn
22/07/2014 Libreoffice [en] phát âm Libreoffice 0 bình chọn