Thành viên:

ToddMichael

Đăng ký phát âm của ToddMichael

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/10/2010 Baz Luhrmann [en] phát âm Baz Luhrmann 0 bình chọn
23/08/2010 Alex O'Loughlin [en] phát âm Alex O'Loughlin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/11/2009 quarrelling [en] phát âm quarrelling 0 bình chọn
26/11/2009 Craig David [en] phát âm Craig David 0 bình chọn
04/08/2009 been [en] phát âm been 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/07/2009 realisation [en] phát âm realisation 0 bình chọn
16/07/2009 internecine [en] phát âm internecine 1 bình chọn
15/07/2009 circumstance [en] phát âm circumstance 0 bình chọn
15/07/2009 thorough [en] phát âm thorough 2 bình chọn
15/07/2009 castle [en] phát âm castle 0 bình chọn
15/07/2009 nudist [en] phát âm nudist 0 bình chọn
15/07/2009 recurrence [en] phát âm recurrence 0 bình chọn
15/07/2009 spontaneity [en] phát âm spontaneity 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/07/2009 Voyage of the Beagle [en] phát âm Voyage of the Beagle 0 bình chọn
15/07/2009 conjures [en] phát âm conjures 0 bình chọn
15/07/2009 presciently [en] phát âm presciently 0 bình chọn
15/07/2009 eighty [en] phát âm eighty 6 bình chọn
15/07/2009 forgotten [en] phát âm forgotten -1 bình chọn
15/07/2009 beta [en] phát âm beta 0 bình chọn
15/07/2009 nude [en] phát âm nude 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/07/2009 pronunciation [en] phát âm pronunciation 1 bình chọn
15/07/2009 omega [en] phát âm omega -1 bình chọn
15/07/2009 computer [en] phát âm computer 0 bình chọn
15/07/2009 library [en] phát âm library 0 bình chọn
15/07/2009 necessary [en] phát âm necessary 0 bình chọn
15/07/2009 wrathful [en] phát âm wrathful 0 bình chọn
15/07/2009 wrath [en] phát âm wrath 0 bình chọn
15/07/2009 Todd [en] phát âm Todd 0 bình chọn
15/07/2009 clandestine [en] phát âm clandestine 0 bình chọn
15/07/2009 Max Dupain [en] phát âm Max Dupain 0 bình chọn