Thành viên:

Tristan

Đăng ký phát âm của Tristan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/03/2010 Douglas Hyde [en] phát âm Douglas Hyde 0 bình chọn
10/03/2010 Mary Robinson [en] phát âm Mary Robinson 0 bình chọn
10/03/2010 Stephen Blumberg [en] phát âm Stephen Blumberg 0 bình chọn
10/03/2010 Quaestor [en] phát âm Quaestor 0 bình chọn
10/03/2010 degust [en] phát âm degust 0 bình chọn
10/03/2010 decrees [en] phát âm decrees 0 bình chọn
10/12/2009 dispel [en] phát âm dispel 0 bình chọn
07/10/2009 ipratropium [en] phát âm ipratropium 0 bình chọn
07/10/2009 wyle [en] phát âm wyle 0 bình chọn
07/10/2009 Elixophylline [en] phát âm Elixophylline 0 bình chọn
07/10/2009 Lindon [en] phát âm Lindon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2009 hydride [en] phát âm hydride 0 bình chọn
07/10/2009 complaisance [en] phát âm complaisance 0 bình chọn
07/10/2009 Willard Boyle [en] phát âm Willard Boyle 0 bình chọn
07/10/2009 Elizabeth Blackburn [en] phát âm Elizabeth Blackburn 0 bình chọn
07/10/2009 scumball [en] phát âm scumball 0 bình chọn
07/10/2009 ferreting [en] phát âm ferreting 0 bình chọn
07/10/2009 scooping up [en] phát âm scooping up 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2009 inordinately [en] phát âm inordinately 0 bình chọn
07/10/2009 rolled [en] phát âm rolled 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2009 overburden [en] phát âm overburden 0 bình chọn
07/10/2009 Leach [en] phát âm Leach 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2009 pleaser [en] phát âm pleaser 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2009 cherished [en] phát âm cherished 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2009 hums [en] phát âm hums 0 bình chọn
07/10/2009 padawan [en] phát âm padawan 0 bình chọn
07/10/2009 barks [en] phát âm barks 0 bình chọn
07/10/2009 impaired [en] phát âm impaired 0 bình chọn
07/10/2009 advancement [en] phát âm advancement 0 bình chọn
07/10/2009 indicate [en] phát âm indicate 2 bình chọn