Thành viên:

TristanJaimes

Đăng ký phát âm của TristanJaimes

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/06/2008 Babinski's [en] phát âm Babinski's 0 bình chọn
29/06/2008 poor [en] phát âm poor 0 bình chọn
29/06/2008 pirate [en] phát âm pirate 1 bình chọn
29/06/2008 scientific [en] phát âm scientific 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 Robert Indiana [en] phát âm Robert Indiana 0 bình chọn
29/06/2008 Paul Cadmus [en] phát âm Paul Cadmus 0 bình chọn
29/06/2008 Alma Woodsey Thomas [en] phát âm Alma Woodsey Thomas 0 bình chọn
29/06/2008 Abbott Handerson Thayer [en] phát âm Abbott Handerson Thayer 0 bình chọn
29/06/2008 Albert Pinkham Ryder [en] phát âm Albert Pinkham Ryder 0 bình chọn
29/06/2008 coprophagy [en] phát âm coprophagy 0 bình chọn
29/06/2008 rooster [en] phát âm rooster 0 bình chọn
29/06/2008 tech-savvy [en] phát âm tech-savvy 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 won't [en] phát âm won't 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 home-made [en] phát âm home-made 0 bình chọn
29/06/2008 comes [en] phát âm comes 0 bình chọn
29/06/2008 hasn't [en] phát âm hasn't 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 two-seater [en] phát âm two-seater 0 bình chọn
29/06/2008 faces [en] phát âm faces 1 bình chọn
29/06/2008 pollution [en] phát âm pollution 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 electric [en] phát âm electric 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 ideal [en] phát âm ideal 8 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 vehicles [en] phát âm vehicles 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 affluent [en] phát âm affluent 1 bình chọn
29/06/2008 obstacles [en] phát âm obstacles 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 boast [en] phát âm boast 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 despite [en] phát âm despite 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 industry [en] phát âm industry 10 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 roll [en] phát âm roll 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 micro [en] phát âm micro 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 under [en] phát âm under -1 bình chọn