Thành viên:

TristanJaimes

Đăng ký phát âm của TristanJaimes

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/06/2008 introducing [en] phát âm introducing 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 into [en] phát âm into 12 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 mass [en] phát âm mass 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 debating [en] phát âm debating 0 bình chọn
29/06/2008 charge [en] phát âm charge 6 bình chọn
29/06/2008 operate [en] phát âm operate 1 bình chọn
29/06/2008 practical [en] phát âm practical 3 bình chọn
29/06/2008 waiver [en] phát âm waiver -1 bình chọn
29/06/2008 citing [en] phát âm citing 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 fleet [en] phát âm fleet 0 bình chọn
29/06/2008 restrictions [en] phát âm restrictions 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 lacks [en] phát âm lacks 0 bình chọn
29/06/2008 explains [en] phát âm explains 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 gasoline [en] phát âm gasoline 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 parking [en] phát âm parking 0 bình chọn
29/06/2008 driven [en] phát âm driven 2 bình chọn
29/06/2008 only [en] phát âm only 10 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 licence [en] phát âm licence 0 bình chọn
29/06/2008 outside [en] phát âm outside 8 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 restricted [en] phát âm restricted 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 uses [en] phát âm uses 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 don't [en] phát âm don't 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 market [en] phát âm market 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 without [en] phát âm without 0 bình chọn
29/06/2008 necessary [en] phát âm necessary 16 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 isn't [en] phát âm isn't 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 organizations [en] phát âm organizations 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 like [en] phát âm like 6 bình chọn
29/06/2008 switch [en] phát âm switch 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 kinds [en] phát âm kinds -1 bình chọn