Thành viên:

TristanJaimes

Đăng ký phát âm của TristanJaimes

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/06/2008 Dong Kingman [en] phát âm Dong Kingman 0 bình chọn
29/06/2008 Jim Dine [en] phát âm Jim Dine 0 bình chọn
29/06/2008 William Congdon [en] phát âm William Congdon 0 bình chọn
29/06/2008 John Singleton Copley [en] phát âm John Singleton Copley 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 Thomas Dewing [en] phát âm Thomas Dewing 0 bình chọn
29/06/2008 Mark Tobey [en] phát âm Mark Tobey 0 bình chọn
29/06/2008 Bradley Walker Tomlin [en] phát âm Bradley Walker Tomlin 0 bình chọn
29/06/2008 John Trumbull [en] phát âm John Trumbull 0 bình chọn
29/06/2008 William Harnett [en] phát âm William Harnett 0 bình chọn
29/06/2008 Grant Wood [en] phát âm Grant Wood 0 bình chọn
29/06/2008 Gilbert Stuart [en] phát âm Gilbert Stuart 0 bình chọn
29/06/2008 James Rosenquist [en] phát âm James Rosenquist 0 bình chọn
29/06/2008 Clyfford Still [en] phát âm Clyfford Still 0 bình chọn
29/06/2008 Frank Stella [en] phát âm Frank Stella 0 bình chọn
29/06/2008 John Singer Sargent [en] phát âm John Singer Sargent 0 bình chọn
29/06/2008 Michael Shanks [en] phát âm Michael Shanks 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 Ryan Gosling [en] phát âm Ryan Gosling 0 bình chọn
29/06/2008 Matt Austin [en] phát âm Matt Austin 0 bình chọn
29/06/2008 Shawn Ashmore [en] phát âm Shawn Ashmore 0 bình chọn
29/06/2008 Aaron Ashmore [en] phát âm Aaron Ashmore 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 Paul Anka [en] phát âm Paul Anka 0 bình chọn
29/06/2008 Graham Greene [en] phát âm Graham Greene 0 bình chọn
29/06/2008 Gregory Smith [en] phát âm Gregory Smith 0 bình chọn
29/06/2008 Michael Ironside [en] phát âm Michael Ironside 0 bình chọn
29/06/2008 Leslie Hope [en] phát âm Leslie Hope 0 bình chọn
29/06/2008 Jill Hennessy [en] phát âm Jill Hennessy 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 Tom Green [en] phát âm Tom Green 0 bình chọn
29/06/2008 Paul Kane [en] phát âm Paul Kane 0 bình chọn
29/06/2008 Agnes Martin [en] phát âm Agnes Martin 0 bình chọn
29/06/2008 Kenneth Gilbert [en] phát âm Kenneth Gilbert 0 bình chọn