Thành viên:

TristanJaimes

Đăng ký phát âm của TristanJaimes

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/06/2008 harbinger [en] phát âm harbinger 3 bình chọn
29/06/2008 Glastonbury [en] phát âm Glastonbury 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 Singapore [en] phát âm Singapore 0 bình chọn
29/06/2008 growl [en] phát âm growl -1 bình chọn
29/06/2008 swagger [en] phát âm swagger 0 bình chọn
29/06/2008 wander [en] phát âm wander 1 bình chọn
29/06/2008 gush [en] phát âm gush 0 bình chọn
29/06/2008 chuckle [en] phát âm chuckle 0 bình chọn
29/06/2008 slip [en] phát âm slip 9 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 thump [en] phát âm thump -1 bình chọn
29/06/2008 smirk [en] phát âm smirk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 gloat [en] phát âm gloat 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 wage [en] phát âm wage 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 wrinkle [en] phát âm wrinkle 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 rake [en] phát âm rake 3 bình chọn
29/06/2008 wince [en] phát âm wince 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 mixed [en] phát âm mixed 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 tut-tut [en] phát âm tut-tut 0 bình chọn
29/06/2008 yeehaw [en] phát âm yeehaw 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2008 urgh [en] phát âm urgh 0 bình chọn
29/06/2008 hey [en] phát âm hey 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2008 Middlesbrough [en] phát âm Middlesbrough 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/06/2008 versatile [en] phát âm versatile 3 bình chọn
25/06/2008 recently [en] phát âm recently 6 bình chọn
25/06/2008 fundamental [en] phát âm fundamental 0 bình chọn
25/06/2008 pivot [en] phát âm pivot 0 bình chọn
25/06/2008 one hundred sixteen [en] phát âm one hundred sixteen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/06/2008 nursery [en] phát âm nursery 1 bình chọn
25/06/2008 Hulme [en] phát âm Hulme 0 bình chọn
24/06/2008 jewelry [en] phát âm jewelry 0 bình chọn