Thành viên:

Troelsk

Đăng ký phát âm của Troelsk

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
09/05/2012
phát âm regning
regning [da] 2 bình chọn Phát âm tốt nhất