Thành viên:

Valkiria

Đăng ký phát âm của Valkiria

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2009 ponerse de pie [es] phát âm ponerse de pie 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 tengo prisa [es] phát âm tengo prisa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 lidiar [es] phát âm lidiar 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 desfilan [es] phát âm desfilan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 inflados [es] phát âm inflados 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 maniobrantes [es] phát âm maniobrantes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 golpes [es] phát âm golpes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 esencia [es] phát âm esencia 0 bình chọn
02/10/2009 normas [es] phát âm normas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 duros [es] phát âm duros 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 defectos [es] phát âm defectos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 rojos [es] phát âm rojos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 vinos [es] phát âm vinos 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 defienda [es] phát âm defienda 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 triunfos [es] phát âm triunfos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 incienso [es] phát âm incienso 0 bình chọn
02/10/2009 responsabilidades [es] phát âm responsabilidades 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 resina [es] phát âm resina 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 alcanfor [es] phát âm alcanfor 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 balsámico [es] phát âm balsámico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 floral [es] phát âm floral 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 armonioso [es] phát âm armonioso 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 astringencia [es] phát âm astringencia 0 bình chọn
02/10/2009 débiles [es] phát âm débiles 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/09/2009 Mariano Higes [es] phát âm Mariano Higes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/09/2009 Irizar [es] phát âm Irizar 0 bình chọn
29/09/2009 hortícolas [es] phát âm hortícolas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/09/2009 picor [es] phát âm picor 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/09/2009 estelares [es] phát âm estelares 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/09/2009 bayas [es] phát âm bayas 3 bình chọn Phát âm tốt nhất