Thành viên:

Welton

Đăng ký phát âm của Welton

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/11/2011 acérico [pt] phát âm acérico 0 bình chọn
17/11/2011 Flórida [pt] phát âm Flórida 0 bình chọn
17/11/2011 jiboia [pt] phát âm jiboia 0 bình chọn
17/11/2011 caçula [pt] phát âm caçula 0 bình chọn
17/11/2011 paradigma [pt] phát âm paradigma 0 bình chọn
17/11/2011 econometria [pt] phát âm econometria 0 bình chọn
14/11/2011 flamingo [pt] phát âm flamingo 0 bình chọn
14/11/2011 ferro [pt] phát âm ferro 0 bình chọn
14/11/2011 espernear [pt] phát âm espernear 0 bình chọn
14/11/2011 folho [pt] phát âm folho 0 bình chọn
14/11/2011 Ariclenes da Silva Ferreira [pt] phát âm Ariclenes da Silva Ferreira 0 bình chọn
14/11/2011 ordália [pt] phát âm ordália 0 bình chọn
14/11/2011 garçota [pt] phát âm garçota 0 bình chọn
14/11/2011 antifascismo [pt] phát âm antifascismo 0 bình chọn
14/11/2011 trotskismo [pt] phát âm trotskismo 0 bình chọn
14/11/2011 radicalismo [pt] phát âm radicalismo 0 bình chọn
14/11/2011 pentagonal [pt] phát âm pentagonal 0 bình chọn
12/11/2011 cacife [pt] phát âm cacife 0 bình chọn
07/11/2011 desinflação [pt] phát âm desinflação 0 bình chọn
07/11/2011 tanatologista [pt] phát âm tanatologista 0 bình chọn
07/11/2011 tangedor [pt] phát âm tangedor 0 bình chọn
07/11/2011 nuvem [pt] phát âm nuvem 0 bình chọn
07/11/2011 acantiodonte [pt] phát âm acantiodonte 0 bình chọn
07/11/2011 tangerineira [pt] phát âm tangerineira 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2011 tangimento [pt] phát âm tangimento 0 bình chọn
07/11/2011 acaróspora [pt] phát âm acaróspora 0 bình chọn
07/11/2011 tantã [pt] phát âm tantã 0 bình chọn
07/11/2011 tânico [pt] phát âm tânico 0 bình chọn
07/11/2011 tanatológico [pt] phát âm tanatológico 0 bình chọn
07/11/2011 tangenciar [pt] phát âm tangenciar 0 bình chọn