Thành viên:

Welton

Đăng ký phát âm của Welton

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/02/2013 libração [pt] phát âm libração 0 bình chọn
01/02/2013 licenciatura [pt] phát âm licenciatura 0 bình chọn
01/02/2013 esquecível [pt] phát âm esquecível 0 bình chọn
01/02/2013 cânhamo [pt] phát âm cânhamo 0 bình chọn
01/02/2013 mandacaru [pt] phát âm mandacaru 0 bình chọn
01/02/2013 dulcícola [pt] phát âm dulcícola 0 bình chọn
01/02/2013 econômico [pt] phát âm econômico 0 bình chọn
01/02/2013 Tucunduba [pt] phát âm Tucunduba 0 bình chọn
01/02/2013 economia [pt] phát âm economia 0 bình chọn
01/02/2013 Guamá [pt] phát âm Guamá 0 bình chọn
28/07/2012 Famalicão [pt] phát âm Famalicão 0 bình chọn
01/06/2012 dina [pt] phát âm dina 0 bình chọn
01/06/2012 Cirene [pt] phát âm Cirene 0 bình chọn
01/06/2012 casca [pt] phát âm casca -1 bình chọn
01/06/2012 compilação [pt] phát âm compilação 0 bình chọn
01/06/2012 interrogações [pt] phát âm interrogações 0 bình chọn
01/06/2012 tourear [pt] phát âm tourear 0 bình chọn
01/06/2012 canela [pt] phát âm canela 0 bình chọn
01/06/2012 vitoriana [pt] phát âm vitoriana 0 bình chọn
01/06/2012 postila [pt] phát âm postila 0 bình chọn
01/06/2012 baianista [pt] phát âm baianista 0 bình chọn
01/06/2012 xupé [pt] phát âm xupé 0 bình chọn
01/06/2012 baromotor [pt] phát âm baromotor 0 bình chọn
01/06/2012 caldeirinha [pt] phát âm caldeirinha 0 bình chọn
01/06/2012 privativo [pt] phát âm privativo 0 bình chọn
01/06/2012 micetoma [pt] phát âm micetoma 0 bình chọn
01/06/2012 ajudar [pt] phát âm ajudar 0 bình chọn
01/06/2012 apaixonado [pt] phát âm apaixonado 0 bình chọn
01/06/2012 piolhos [pt] phát âm piolhos -1 bình chọn
01/06/2012 longevo [pt] phát âm longevo 0 bình chọn