Thành viên:

Welton

Đăng ký phát âm của Welton

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/06/2012 feital [pt] phát âm feital 0 bình chọn
01/06/2012 analíticas [pt] phát âm analíticas 0 bình chọn
01/06/2012 glótica [pt] phát âm glótica 0 bình chọn
01/06/2012 sincarpado [pt] phát âm sincarpado 1 bình chọn
01/06/2012 ulemá [pt] phát âm ulemá 0 bình chọn
01/06/2012 periquito [pt] phát âm periquito 0 bình chọn
01/06/2012 arara-azul [pt] phát âm arara-azul 0 bình chọn
01/06/2012 pantofóbico [pt] phát âm pantofóbico 0 bình chọn
31/05/2012 pantofobia [pt] phát âm pantofobia 0 bình chọn
31/05/2012 papeleto [pt] phát âm papeleto 0 bình chọn
31/05/2012 litotripsia [pt] phát âm litotripsia 0 bình chọn
31/05/2012 hesitava [pt] phát âm hesitava 0 bình chọn
31/05/2012 revelaram [pt] phát âm revelaram 0 bình chọn
31/05/2012 deixam [pt] phát âm deixam 0 bình chọn
31/05/2012 amparar [pt] phát âm amparar 0 bình chọn
31/05/2012 retinindo [pt] phát âm retinindo 0 bình chọn
31/05/2012 empecível [pt] phát âm empecível 0 bình chọn
31/05/2012 Engenheiro Civil [pt] phát âm Engenheiro Civil 0 bình chọn
31/05/2012 vieirense [pt] phát âm vieirense 0 bình chọn
31/05/2012 tabaquear [pt] phát âm tabaquear 0 bình chọn
31/05/2012 esquecidas [pt] phát âm esquecidas 0 bình chọn
31/05/2012 alcalificante [pt] phát âm alcalificante 0 bình chọn
31/05/2012 hematoma [pt] phát âm hematoma 0 bình chọn
31/05/2012 eficaz [pt] phát âm eficaz 0 bình chọn
31/05/2012 ineficaz [pt] phát âm ineficaz 0 bình chọn
31/05/2012 saibroso [pt] phát âm saibroso 0 bình chọn
31/05/2012 saibro [pt] phát âm saibro 0 bình chọn
31/05/2012 tégula [pt] phát âm tégula 0 bình chọn
31/05/2012 tefroíta [pt] phát âm tefroíta 0 bình chọn
31/05/2012 telecinesia [pt] phát âm telecinesia 0 bình chọn