Thành viên:

Zababa

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Zababa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/09/2013 poučení [cs] phát âm poučení 0 bình chọn
04/09/2013 podskupina [cs] phát âm podskupina 0 bình chọn
04/09/2013 pohodit [cs] phát âm pohodit 0 bình chọn
04/09/2013 popírat [cs] phát âm popírat 0 bình chọn
04/09/2013 přísvit [cs] phát âm přísvit 0 bình chọn
04/09/2013 zlovolný [cs] phát âm zlovolný 0 bình chọn
04/09/2013 zlovůle [cs] phát âm zlovůle 0 bình chọn
04/09/2013 boss [cs] phát âm boss 0 bình chọn
04/09/2013 bosenský [cs] phát âm bosenský 0 bình chọn
04/09/2013 Bosňanka [cs] phát âm Bosňanka 0 bình chọn
04/09/2013 Bosňan [cs] phát âm Bosňan 0 bình chọn
04/09/2013 Bosna [cs] phát âm Bosna 0 bình chọn
04/09/2013 zlomyslný [cs] phát âm zlomyslný 0 bình chọn
04/09/2013 hněvivý [cs] phát âm hněvivý 0 bình chọn
04/09/2013 nevychovaný [cs] phát âm nevychovaný 0 bình chọn
04/09/2013 násep [cs] phát âm násep 0 bình chọn
04/09/2013 zhoubný [cs] phát âm zhoubný 0 bình chọn
04/09/2013 zhoubnost [cs] phát âm zhoubnost 0 bình chọn
04/09/2013 lemovka [cs] phát âm lemovka 0 bình chọn
04/09/2013 bordura [cs] phát âm bordura 0 bình chọn
04/09/2013 Vltavský přístav [cs] phát âm Vltavský přístav 0 bình chọn
04/09/2013 Leopold König [cs] phát âm Leopold König 0 bình chọn
04/09/2013 brzkou [cs] phát âm brzkou 0 bình chọn
04/09/2013 Levkoje [cs] phát âm Levkoje 0 bình chọn
04/09/2013 inhalátor [cs] phát âm inhalátor 0 bình chọn
04/09/2013 kapsle [cs] phát âm kapsle 0 bình chọn
04/09/2013 tampon [cs] phát âm tampon 0 bình chọn
04/09/2013 sedativum [cs] phát âm sedativum 0 bình chọn
04/09/2013 Plešmid [cs] phát âm Plešmid 0 bình chọn
04/09/2013 Kovářová [cs] phát âm Kovářová 0 bình chọn