Thành viên:

adelasa

Đăng ký phát âm của adelasa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/11/2010 atrevida [es] phát âm atrevida 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/11/2010 blow dry [en] phát âm blow dry 0 bình chọn
06/11/2010 birthmark [en] phát âm birthmark 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/11/2010 disdainfully [en] phát âm disdainfully 0 bình chọn
17/08/2010 prying [en] phát âm prying 0 bình chọn
17/08/2010 dreamily [en] phát âm dreamily 0 bình chọn
17/08/2010 bounded [en] phát âm bounded 0 bình chọn
17/08/2010 murmured [en] phát âm murmured 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 coarseness [en] phát âm coarseness 0 bình chọn
17/08/2010 vulgarity [en] phát âm vulgarity 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 hollow-cheeked [en] phát âm hollow-cheeked 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 bare-headed [en] phát âm bare-headed 0 bình chọn
17/08/2010 loveliness [en] phát âm loveliness 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 refusals [en] phát âm refusals 0 bình chọn
17/08/2010 charitably [en] phát âm charitably 0 bình chọn
17/08/2010 puritanical [en] phát âm puritanical 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 unspotted [en] phát âm unspotted 0 bình chọn
17/08/2010 subtleties [en] phát âm subtleties 0 bình chọn
17/08/2010 dearest [en] phát âm dearest 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 fastidiously [en] phát âm fastidiously 0 bình chọn
17/08/2010 academicians [en] phát âm academicians 0 bình chọn
17/08/2010 poaching [en] phát âm poaching 0 bình chọn
17/08/2010 audibly [en] phát âm audibly 0 bình chọn
17/08/2010 inaudibly [en] phát âm inaudibly 0 bình chọn
17/08/2010 stirred [en] phát âm stirred 0 bình chọn
17/08/2010 ribbons [en] phát âm ribbons 0 bình chọn
17/08/2010 surrendering [en] phát âm surrendering 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 beast [en] phát âm beast 0 bình chọn
17/08/2010 weatherproof [en] phát âm weatherproof 0 bình chọn
17/08/2010 missionary [en] phát âm missionary 1 bình chọn Phát âm tốt nhất